Prevencija u prometu

Slika /PU_SD/Slike/Promet-bicikli.JPG
Projektna aktivnost SAMOZAŠTITA I SIGURNOST BICIKLISTA
 Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
 Nacionalna razina: Ne
 Vrijeme provođenja: Od  2014 kontinuirano
 Planirano praćenje pokazatelja: Da
 Ciljevi projektne aktivnosti: Smanjenje broja kaznih djela na štetu vozača i vlasnika bicikla, podizanje razine sigurnosti biciklista kao sudionika u prometu, te senzibiliziranje i  informiranje o odgovornom ponašanju u prometu.
 Ciljana grupa: Vlasnici i vozači bicikla, trgovci i iznajmljivači bicikla, športske i druge biciklističke udruge, domaći i strani gostii.
Pregled planiranih aktivnosti:  Informiranje vozača i vlasnika bicikala, trgovačkih i drugih obrta vezanih za biciklizam. Edukacija kroz športske i obrazovne ustanove u cilju podizanja samozaštitnog ponašanju u odnosu na krađe bicikla, te podizanja razine odgovornog ponašanja kod sudjelovanja u prometu. Suradnja s biciklističkim udrugama. Medijska kampanja i izrada promidžbenog materijala. Informiranje i savjetovanje  kroz prezentaciju u šalter sali PU. Edukacija policijskih službenika u svezi postupanja u predmetima K krađe bicikala, te prevencije prekršaja u prometu.
 Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
 Kratki prikaz pokazatelja realizacije:   Tijekom 2016. tiskani su i distribuirani informativni materijali. Na području grada Splita, Hvara i Trogira održane su biciklijade, s naglaskom na sigurnost biciklista u svakodnevnom prometu. Vođena je medijska kampanja. Dogovor sa  predstavnicima Županijske udruge biciklista.    Medijsko informiranje  o sigurnosti biciklista u prometu. Na svim javnim događanjima na kojima je sudjelovala PU distribucija info-materijali na temu „Sigurnost biciklista.“  2017 god. provedene edukacije učenika osnovnih i srednjih škola na području PU u suradnji sa NZJZ Županije, a istoj je nazočilo 771 učenik. Edukacijom je zahvaćeno i 20 vozača starijih od 25 godina.  2018 god. u Sinju održana predstava „Poštujte naše znakove“ za oko 300 učenika i 20 nastavnika kojom prilikom je uručeno 212 prigodnih info-materijala.U suradnji sa općinom Primorski Dolac u OŠ „Primorski Dolac“ organizirano je natjecanje u spretnosti vožnje biciklom te poznavanju prometnih propisa kojemu je bilo nazočno oko 150 osoba – djece i roditelja kojima su uručeni info-materijali koji su tiskani u suradnji sa općinom i školom.
U 2019 god. edukaciju prošlo 1459 učenika   srednjih škola, 440 učenika   osnovnih škola i 159 nastavnika. Organizirana je biciklijada u OŠ „Primorski dolac“. Odjel prevencije je sudjelovao  na  biciklijadi  u Sinju  na kojoj se okupilo oko 250 sudionika. U 2019 godini broj prijavljenih krađa bicikla smanjen je za 14,81%. Broj biciklista sudionika u prometnoj nesreći smanjenje za 1,75%, i iznosi 56.
 2020.god. uručeno je 850 informativnih materijala „Sigurnost i samozaštitno ponašanje biciklista“ uz sudjelovanje na 9. Splitskoj biciklijadi sa dva policijska službenika iz biciklističke policijske ophodnje.
2021. uvjetovano pandemijom reducirane aktivnosti. Sudjelovanje na biciklijadi i edukacija djece u suradnji sa  općinom Primorski Dolac. Izrađen novi info. materijal „Sigurnost i samozaštitno ponašanje biciklista“ i distribuirano 1000 primjeraka. Sa Split parkingom i drugim partnerima  izrađen „Biciklistički bonton“ sa savjetima i uputama za bicikliste.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Izrada i raspodjela informativnih materijala, medijska promidžba poželjnog ponašanja u prometu. Ciljane aktivnosti usmjerene na razinu PP. Promocija sigurnosti biciklista kod  sudjelovanja u prometu sa vanjskim partnerima i jačanje sigurnosne kulture zaštite bicikla.
 Planirana evaluacija: Da – interna sa pozitivnim pokazateljima.
 Napomena bitna za vođenje projekta: Projektna aktivnost se realizira tijekom cijele godine uz suradnju sa Službom za sigurnost cestovnog prometa .


 
 
Projektna aktivnost SIGURNOST U CESTOVNOM PROMETU
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
 Nacionalna razina: Ne
 Vrijeme provođenja:   od 2017 kontinuirano
 Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti:  Podizanje razine opće sigurnosti u cestovnom prometu na području PU te svijesti o posljedicama neodgovornog ponašanja vozača, pješaka kao i roditelja – skrbnika djece pješaka i putnika u vozilima. Osobita pozornost je senzibilizacija za problem  voženje pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, korištenje mobitela tijekom vožnje ili kretanja, te nekorištenje sigurnosnog pojasa i nenošenje zaštitne kaciege.
 Ciljana grupa:  sve kategorije sudionika u prometu: vozač, pješak, putnik,  uključivo roditelje-skrbnike djece pješaka i putnika u svim oblicima prometovanja (putnik, pješak).
 Pregled planiranih aktivnosti:
-Edukacija vozača i pješaka, uključivo i djecu školske i predškolske dobi kao i njihovih roditelja, Edukacija kroz športske, obrazovne i druge ustanove u cilju informiranosti o samozaštitom ponašanju u odnosu na sudjelovanje u prometu te podizanje razine znanja o odgovornom ponašanju prilikom sudjelovanja u prometu. Suradnja sa obrazovnim ustanovama, autoškolama i udrugama koje okupljaju građane. -Medijska kampanja i izrada promidžbenog materijala. Informiranje i savjetovanje  kroz prezentaciju u šalter sali Policijske uprave. -Edukacija policijskih službenika u svim Policijskim postajama, u svezi postupanja vezanih sa sigurnost u cestovnom prometu.
 Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
 Kratki prikaz pokazatelja realizacije:
2017. godine u suradnji sa NZJZ Županije edukacijom zahvaćeno 588 učenika srednjih škola, 183 učenik osnovne škole te 18 roditelja učenika srednjih škola. Prilikom edukacije sudionicima su uručivani prigodni info materijali. 2018 god. u suradnji sa Udrugom osoba sa invaliditetom „TOMS“  - Trogir organizirano  predavanje za 44 učenika s osobitim naglaskom na pješake i osobe s invaliditetom. Istom prilikom učenicima su uručeni info materijali koji su tiskani od strane udruge TOMS u suradnji sa Odjelom prevencije. Sa udrugom „Most“ organizirano je predavanje za članove ove udruge i njihove obitelji na temu Ovisnosti i nihov utjecaj na sigurnost u cestovnom prometu. U sklopu provedbe aktivnosti u „Mjesecu borbe protiv ovisnosti“ u suradnji sa NZZJZ Županije Splitsko-dalmatinske održana su predavanja učenicima Srednjih škola na području grada Splita kojom prilikom je edukacijom zahvaćeno 621 učenik i 21 nastavnik. U školskoj god.  2017/208 te u prvom dijelu školske 2018/2019  bili su i učenici korisnici Učeničkim domova:  Kaštela, Mješoviti dom Split, Ženski učenički dom Split, Učenički dom u Pučišćima i Učenički dom u Bolu na otoku Braču kojom prilikom edukaciji bilo nazočno 374 učenika i 28 nastavnika. Na istu temu organizirana je i edukacija grupe roditelja i nastavnika u Ženskom učeničkom domu kojoj je bilo nazočno 10 roditelja i 2 odgojitelja. 2019. god održana su predavanja na području cijele županije u školama i u 5 učeničkih domova te je zahvaćeno oko 2100 učenika i nastavnika.  Broj prometnih nesreća 2019 (2619) smanjen za 10,71% u odnosu  2018. (2933) kao i broj smrtno stradalih osoba 2018 (32), a 2019. (31).
 U 2020. god  održane su 22 edukacije i to 18  u srednjim školama i 2 u osnovnim školama kao i 2 edukacije djece članova KK „Split“ u Splitu. Edukacijama je zahvaćen 501 učenik i 24 nastavnika SŠ te 75 učenika i 8 nastavnika  OŠ. Provedba on-line edukacija u 6 završnih razreda SS.
Sudjelovanje MPCP u sklopu aktivnosti „Sport je naš đir“ i „Smanji brzinu i guštaj u litu“  na edukaciji vozača motocikla.  Provedeno je anketiranje mladih vozača na području  PGP Imotski, PP Makarska, PP Sinj, PP Omiš i PP Trogir na temu predrasuda u prometu. Početkom školske godine senzibilizacija djece i roditelja na temu sigurnosti u trgovačkom centru  sa improviziranim pješačkim prijelazom. Dijeljenje info materijali te praktično pokazivano pravilno prelaženje kolnika. Povodom „Mjeseca borbe protiv ovisnosti“ provođene  su edukacije učenika starijih razreda srednjih škola - zahvaćeno  644 učenika i 74 roditelja i nastavnika. Kontinuirano informiranje savjetovanje građana.  
 Planirana realizacija u tekućoj godini:
 raspodjela informativnih materijala koji su tiskani na nacionalnoj razini i na korištenju su kod službe za sigurnost  cestovnog prometa kao i info materijala koji su tiksani od strane ove PU u suradnji sa Županijskim odborom za sigurnost
-nastavak edukacija i sudjelovanje na na javnim manifestacijama sa MPCP uvjetovano epidemiološkim mjerama,  uvezivanje rada sa prioritetima službe za sigurnost cestovnog prometa i partnersko provođenje kampanje Netko te čeka
 Planirana evaluacija: Da – interna sa pozitivnim pokazateljem i zaključkom o nastavku aktivnosti