Prevencija nasilja nad ženama

Slika /PU_SD/Slike/lilly.png

Projektna aktivnost: PROJEKTNA AKTIVNOST „LILY“
Nositelj projektne aktivnosti:  Ured načelnika - PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: DA
Vrijeme provođenja:   od 2019. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
 Ciljevi projektne aktivnosti:  Suzbijanje svih oblika diskriminacije žena i promicanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca, prevencija pojavnih oblika nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, senzibilizacija javnosti i podizanje razine svijesti o štetnosti pojave nasilja u obitelji i nad ženama, poticanje na prijavljivanje slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kako od samih žrtava, tako i od strane građana, ostvarivanje bolje međuresorne suradnje u rješavanju pojedinih slučajeva nasilja u obitelji.
 Ciljana grupa:  žrtve nasilja nad ženama i u obitelji, građani svih dobnih skupina muškog i ženskog spola, djelatnici državnih i javnih tijela.

  Pregled planiranih aktivnosti:
-Informiranje i edukacija žrtava i građana putem preventivnih materijala iz projekta te putem elektronskih i pisanih medija o pojavnim oblicima i štetnosti nasilja nad ženama i u obitelji te važnosti samozaštite i pravovremenog prijavljivanja svih slučajeva nasilja.
- suradnja sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije sudjelovanjem na obilježavanju Međunarodnog i Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, organiziranjem glumačkog, recitatorskog ili video uratka na temu nasilja nad ženama i u obitelji koji bi se građanima svih dobnih skupina osigurao dostupnim na javnim prostorima, putem medija i društvenih mreža.
- Suradnja sa Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Splitu, sa Županijskim timom za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji, sa djelatnicima državnih i javnih tijela te organizacijama civilnog društva u svezi održavanja medijskih prezentacija, predavanja, radionica i dr. vrste aktivnosti u cilju podizanja razine svijesti građana o štetnosti pojave nasilja nad ženama i u obitelji te ostvarenja bolje međusektorske suradnje i edukacije stručnjaka ( policija, sustav socijalne skrbi, školstvo, sudstvo, nevladine organizacije).
- izrada promidžbenog materijala i informiranje građana o obvezama policije po dojavi konkretnih događaja nasilja u obitelji.
- edukacija policijskih službenika u svim ustrojstvenim jedinicama PUSD na teme suzbijanja diskriminacije i promicanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca.
 Sudjelovanje vanjskih partnera: Da

Kratki prikaz pokazatelja realizacije:
2019. su izrađeni i distribuirani su preventivni letci iz sa logom i sadržajem iz projekta
2020. ostvarena suradnja sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije u izradi 3000 letaka sa savjetima i preporukama građanima te podacima o institucijama sa koje obavljaju poslove u svezi pojave nasilja nad ženama i u obitelji. Letci su distribuirani po svim PP.
Obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama: dana 21. rujna 2020. u suradnji sa Udrugom za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma-Sinj, u gradu Sinju, 22. rujna 2020. u suradnji sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Županije splitsko-dalmatinske u gradu Splitu, dana 23. rujna 2020. u gradu Kaštela postavljen je info pulta. 
Na ovu temu izvještavalo se i informiralo građane kroz medijske nastupe, prezentaciju u šalter sali PU te kroz pisane objave na PP . 2021./2022. - obilježavanje važnijih datuma, izrada info. materijala , medijskoj senzibilizaciji javnosti, edukacije na temu prevencije nasilja i zaštite djece te zaštite žrtve.  Edukacija službenika policije na temu ravnopravnosti spolova i zaštite žrtava. Sudjelovanje na stručnim skupovima.  Realizacija kazališne predstave „Iza Vrata“ na temu nasilja u obitelji.
 Planirana realizacija u tekućoj godini:
Raspodjela letaka „Lily“ i dugog promotivnog materijala , nastavak suradnje sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Županije splitsko-dalmatinske i realizacija planiranih aktivnosti uvjetovano epidemiološkim mjerama. Provođenje edukacija i sudjelovanje na javnim manifestacijama na teme nasilja nad ženama i u obitelji, suzbijanja svih oblika diskriminacije žena i promicanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca. Realizacija aktivnosti širenjem mreže partnera uvjetovano interesom i područjem djelovanja. Informiranje građana  i kroz druge projekte aktivnosti ureda načelnika. Realizacija kazališne predstave na širem području županije i nastavak rada na informiranju i  savjetovanju šire javnosti. Praćenje negativnih trendova i predlaganje ciljanih mjera prevencije. Umrežavanje aktivnosti sa drugim institucijama.
Planirana evaluacija: Da – interna sa uvidom u pokazatelje iz statistike PU  te sadržajnost i kvalitetu vođenih aktivnosti

Aktivnost:  Gradski/općinski timovi za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza
(Sporazum o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i dugih ugrožavajući ponašanja na lokalnoj razini)
 
Nositelj aktivnosti:
-Policijske postaje PU splitsko-dalmatinske u suradnji sa predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova, centara za socijalnu skrb, domova zdravlja, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Probacijskog ureda i Ministarstva hrvatskih branitelja
 Nacionalna razina: DA
 Vrijeme provođenja:   od lipnja 2020. Kontinuirano
 Planirano praćenje pokazatelja: Da
 Ciljevi aktivnosti:
-na lokalnoj razini razmjena saznanja o rizičnim, opasnim, dugotrajnim, složenim i specifičnim okolnostima ili stanjima koja mogu dovesti do ugrožavanja života, sigurnosti i zdravlja ili dobrobiti građana, posebno rizičnim situacijama prijetnji, nasilja u obitelji i kaznenopravne zaštite djece te ranjivih skupina, te i službenih osoba koje zbog obavljanja službenih zadaća mogu biti potencijalne žrtve napada osoba koje su nezadovoljne ishodima službenih postupanja, kao i definiranje mjera po nadležnostima i usuglašavanje postupanja u konkretnim predmetima koordinacije.
 Pregled aktivnosti:
- uspostava gradskih/općinskih timova sa predstavnicima policije i drugih resornih ministarstva, potpisnicima Sporazuma o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajući ponašanja na lokalnoj razini
- najmanje jednom mjesečno organizacija i održavanje sastanaka timova na lokalnoj razini, na kojima je sukladno aktualnoj problematici potrebno definirati konkretne rizične slučajeve i načine žurnog rješavanja po resornoj nadležnosti 
- izrada izvješća o radu timova za proteklu godinu radi objedinjavanja problematike na razini PU splitsko-dalmatinske i izvještavanja Ravnateljstva policije
 Sudjelovanje vanjskih partnera: Da - odgojno-obrazovne ustanove, Centara za socijalnu skrb, Domovi zdravlja, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Probacijski ured i Ministarstva hrvatskih branitelja, 2021. uključivanje domova za djecu  
 Kratki prikaz pokazatelja realizacije: na postajnim područjima svih PP održano  sazivanje timova za  prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza, upoznavanje članova tima, definiranje problematike  te iniciranje rješavanja određenih problema uz objektivne okolnosti pande mije i nemogućnosti kontinuiranog djelovanja i sazivanja timova. U 2021. nastavak mjesečnog sazivanja timova na razini županije i objedinjavanje rada na području grada Splita na izdvojenim predmetima. 2022 povećanje broja mjesečnih sazivanja timova te podizanje kvalitete i učinkovitosti rada u konkretnim slučajevima uz obradu teme međuvršnjačkog nasilja.    
Planirana realizacija u tekućoj godini: Koncipiranje zaključnog izviješća sa intencijom rješavanja otežavajućih situacija u radu pojedinih institucija i definiranje generatora problema u sporom rješavanju detektiranih kriznih situacija. Nastavak rada svih timova u mjesečnim sazivima na razini Policijskih postaja. Kontakt sa vanjskim institucijama u cilju poboljšanja rada kroz rješavanje uočenih problema. 
 Planirana evaluacija: Da – interna