Prevencija nasilja nad ženama

Slika /PU_SD/Slike/lilly.png

Projektna aktivnost: PROJEKTNA AKTIVNOST „LILY“
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: DA
Vrijeme provođenja:   od 2019. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
 Ciljevi projektne aktivnosti:  Suzbijanje svih oblika diskriminacije žena i promicanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca, prevencija pojavnih oblika nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, senzibilizacija javnosti i podizanje razine svijesti o štetnosti pojave nasilja u obitelji i nad ženama, poticanje na prijavljivanje slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kako od samih žrtava, tako i od strane građana, ostvarivanje bolje međuresorne suradnje u rješavanju pojedinih slučajeva nasilja u obitelji.
 Ciljana grupa:  žrtve nasilja nad ženama i u obitelji, građani svih dobnih skupina muškog i ženskog spola, djelatnici državnih i javnih tijela.
  Pregled planiranih aktivnosti:
-Informiranje i edukacija žrtava i građana putem preventivnih materijala iz projekta te putem elektronskih i pisanih medija o pojavnim oblicima i štetnosti nasilja nad ženama i u obitelji te važnosti samozaštite i pravovremenog prijavljivanja svih slučajeva nasilja.
- suradnja sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije sudjelovanjem na obilježavanju Međunarodnog i Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, organiziranjem glumačkog, recitatorskog ili video uratka na temu nasilja nad ženama i u obitelji koji bi se građanima svih dobnih skupina osigurao dostupnim na javnim prostorima, putem medija i društvenih mreža.
- Suradnja sa Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Splitu, sa Županijskim timom za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji, sa djelatnicima državnih i javnih tijela te organizacijama civilnog društva u svezi održavanja medijskih prezentacija, predavanja, radionica i dr. vrste aktivnosti u cilju podizanja razine svijesti građana o štetnosti pojave nasilja nad ženama i u obitelji te ostvarenja bolje međusektorske suradnje i edukacije stručnjaka ( policija, sustav socijalne skrbi, školstvo, sudstvo, nevladine organizacije).
- izrada promidžbenog materijala i informiranje građana o obvezama policije po dojavi konkretnih događaja nasilja u obitelji.
- edukacija policijskih službenika u svim ustrojstvenim jedinicama PUSD na teme suzbijanja diskriminacije i promicanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca.
 Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:
2019. su izrađeni i distribuirani su preventivni letci iz sa logom i sadržajem iz projekta
2020. ostvarena suradnja sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije u izradi 3000 letaka sa savjetima i preporukama građanima te podacima o institucijama sa koje obavljaju poslove u svezi pojave nasilja nad ženama i u obitelji. Letci su distribuirani po svim PP.
Obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama: dana 21. rujna 2020. u suradnji sa Udrugom za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma-Sinj, u gradu Sinju, 22. rujna 2020. u suradnji sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Županije splitsko-dalmatinske u gradu Splitu, dana 23. rujna 2020. u gradu Kaštela postavljen je info pulta. 
Na ovu temu izvještavalo se i informiralo građane kroz medijske nastupe, prezentaciju u šalter sali PU te kroz pisane objave na PP . 2021 - obilježavanje važnijih datuma, izrada info. materijala , medijskoj senzibilizaciji javnosti, edukacije na temu prevencije nasilja i zaštite djece te zaštite žrtve.  Edukacija službenika policije na temu ravnopravnosti spolova. Realizacija kazališne predstave „Iza Vrata“ na temu nasilja u obitelji.
 Planirana realizacija u tekućoj godini:
Raspodjela letaka „Lily“ i dugog promotivnog materijala , nastavak suradnje sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Županije splitsko-dalmatinske i realizacija planiranih aktivnosti uvjetovano epidemiološkim mjerama. Provođenje edukacija i sudjelovanje na javnim manifestacijama na teme nasilja nad ženama i u obitelji, suzbijanja svih oblika diskriminacije žena i promicanja pune ravnopravnosti žena i muškaraca. Realizacija aktivnosti širenjem mreže partnera uvjetovano interesom i epidemiološkim uvjetima. Informiranje građana  i kroz druge projekte aktivnosti Odjela prevencije. Realizacija kazališne predstave na širem području županije i nastavak rada na informiranju i  savjetovanju šire javnosti. Praćenje negativnih trendova i predlaganje ciljanih mjera prevencije. Umrežavanje aktivnosti sa drugim institucijama.
 Planirana evaluacija: Da – interna sa uvidom u pokazatelje iz statistike PU  te sadržajnost i kvalitetu vođenih aktivnosti