Prevencija imovinskog kriminaliteta

  • Slika PU_SD/br.1. Provale u domove_page-0001.jpg
  • Slika
Projektna aktivnost ZAŠTITITE VAŠE DOMOVE OD PROVALA I KRAĐA
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2011. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da                                              
Ciljevi projektne aktivnosti: Senzibiliziranje javnosti za problematiku vršenja kaznenih djela krađa, teških krađa, provala u domove (stanove i obiteljske kuće), s ciljem jačanja mjera samozaštite,  sigurnosne kulture, te podizanje razine subjektivnog osjećaja sigurnosti kod građana.
Ciljane grupe: Građani, vlasnici i korisnici stambenih jedinica (kuće i stanovi).
Pregled planiranih aktivnosti: Informiranje javnosti, edukacija građana o samozaštitom ponašanju, izrada informativnog letka i distribucija, kriminalističko taktičke mjere i radnje, angažiranje kontakt policajaca na kontakt rajonu, vrednovanje učinka i primjena novih metoda na ciljanom području.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Distribuirali su se informativni materijali i održavani su medijski nastupi.  Nakon evaluacije izrađena nova planska dokumentacija za vremenski period 2017/2019.  2013. godini izvršeno je ukupno 314 kaznenih djela provala u domove, u 2014. godini izvršeno je 225 kaznenih djela provala u domove, dok je  u 2015. godini izvršeno 169 kaznenih djela provala u domove, što je pad za 24,9 %.  U tijeku 2015. godine prevladavale su mjere  usmjerene prevencije, medijska kampanja, pojačana aktivnost u periodu turističke sezone  te distribucija info-materijala na ciljanim područjima policijske uprave. U 2016. izvršene su 122 provale u domove, što predstavlja pad u odnosu na prethodnu godinu za 28 %.  Izrađen je novi preventivni materijal (letci), koje je tiskala Splitsko-dalmatinska Županija, Odbor za sigurnost. U suradnji sa HGK održan sastanak sa predstavnicima tvrtki koje se bave upravljanjem stambeno poslovnim jedinicama i dogovorena suradnje po projektu. U suradnji sa Gradom Splitom i JVP održane su edukacije u GK s visokim zgradama. 2018 bilježe se povećanje broja KD provala u domove te intenzivan rad po projektnim zadacima. Unaprijeđena suradnja sa drugim ustrojstvenim jedincima na kriminalističkoj prevenciji. Intenzivan rad u turističkoj sezoni uvjetovano serijom provala.
Tijekom 2019 selektivni rad putem Mobilnog preventivnog centra policije po modelu usmjerene prevencije. Tijekom 2020 godine pad KD-a provala u domove za cca – 50 % u odnosu na 2019 godinu.
2021 god. smanjenje broja KD provala u domove za cca 54 % u odnosu na 2020 godinu. Uvjetovano pandemijom reduciran broj  aktivnosti. Istaknuta aktivnost sa MPCP na području grada Splita i  aktivnost u dijelu krim. prevencije. Distribucija info.  materijala. Izrađena nova projektna dokumentacija za razdoblje do 1. siječnja 2024. godine sa naglaskom na prilagodbu modela rada.
Planirana realizacija u tekućoj godini:Distribucije preventivnih letaka, javni nastupi, rad sa MPCP i selektivna i usmjerena prevencija u suradnji i po uputama krim. policije. Praćenje negativnih trendova
Planirana evaluacija: DA - interna provedena 2021 sa pozitivnim pokazateljima,   
Napomena bitna za vođenje projekta: Projekt se provodi na području cijele PU splitsko-dalmatinske.

 
Projektna aktivnost ZAŠTITITE VAŠE MOTOCIKLE I MOPEDE OD KRAĐE
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2011. kontinuirano.
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Smanjenje KD krađa mopeda i motocikala, te njihovih dijelova, podizanje razine samozaštitonog ponašanja i povećanje sigurnosti vozača motocikala i mopeda u prometu.
Ciljane grupe: Vlasnici i korisnici mopeda i motocikala
Pregled planiranih aktivnosti: Informiranje javnosti kroz izravnu komunikaciju s medijima, edukacija građana o samozaštitom ponašanju, izrada preventivnog letka i distribucija na cijelom području PU, kriminalističko taktičke mjere i radnje sa ciljem otkrivanja i procesuiranja počinitelja, angažiranje po redovnim zadaćama kontrole prometa.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: U 2013. godini izvršeno je ukupno 145 , u 2014. godini 82 , dok je  u 2015. godini izvršeno 106  krađa motocikala, što je porast za 29,8 %.  Tijekom 2015 godine rađena je kvartalna analiza te usmjeravanje preventivnih aktivnosti. U 2016. izvršene su 82 krađe motocikala i mopeda, što predstavlja smanjenje za 22,6 % . Izrađeni su preventivni materijal (letci), koje je tiskala Splitsko-dalmatinska Županija, Odbor za sigurnost.  U 2017 tiskani novi redizajnirani letci koji su selektivno dijeljeni putem policijskih ophodnji (policijski motociklisti) kao i na prigodnim aktivnostima zajedno sa Službom za sigurnost cestovnog prometa u preventivnoj akciji „Sigurnost motociklista“.
  2018. god. – održana press konferencija vezano za preventivnu akciju „Sigurno na dva kotača“, te uključivanje u  provedbi preventivno-sigurnosne akcija „Dani tehničke ispravnosti motocikla 2018“, Dostavljeno preventivni materijali u specijalizirane prodavaonice. Bilježi se smanjenje broja krađa u odnosu nas trogodišnji promatrani period. Tijekom 2019 , 2020 i 2021 godine izvršena distribucija preventivnih materijala i intenziviran rad sa MPCP. U periodu 2019 , 2020 i 2021 godine bilježi se kontinuirano smanjenje  KD krađa mopeda i MTC-a. Problematika stradavanja u prometu realizirana i kroz druge aktivnosti Odjela prevencije i ciljana predavanja. Tromjesečna analiza počinjenih KD. 
Planirana realizacija u tekućoj godini: Distribucije preventivnih letaka, javni nastupi, rad sa MPCP i sudjelovanje u preventivnim akcijama sa Službom za sigurnost cestovnog prometa.  Aktivni rada sa udrugama i zahvaćanje populacije mlađih korisnika .
Planirana evaluacija: DA interna sa zaključkom o storniranju ukupne projektne aktivnosti i vođenju izdvojenih i ciljanih aktivnosti.    
 
Projektna aktivnost: RANO PREPOZNAVANJE I PREVENCIJA NEGATIVNIH TRENDOVA KAZNENIH DJELA
 
Nositelj projektne aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja:  Od 01.08. 2018. do 01. prosinca 2020. Nova projektna dokumentacija za vremenski period 2021/2022
Planirano praćenje pokazatelja: Da                                            
Ciljevi projektne aktivnosti: Rano prepoznaje negativnih pojavnosti,  smanjenje broja kaznenih djela, senzibilizacija javnosti, kao i ciljanih skupina, rano otkrivanje pojavnih oblika kaznenih djela i prekršaja, poboljšanje tehničke zaštite u objektima.
Ciljane grupe: Javnost u cjelini, pravne osobe - trgovačka društva, rizične skupine, policijski službenici
Pregled planiranih aktivnosti: Praćenje i analiza stanja, suradnja sa vanjskim subjektima, senzibiliziranje ciljanih skupina, edukacija ciljanih skupina i distribucija promotivnog materijala, ciljano usmjeravanje rada policije po prevenciji.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  Održano oko 30 predavanja, kojima je nazočilooko 600 djelatnika raznih trgovačkih društava („Tisak“, „Konzum“,“ Tommy“, “Croatia osiguranje“ ,“Hrvatska pošta“d.d. „ HŽ“d.o.o., „Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije“, veliki Prodajni Centri u vlasništvu stranih tvrtki, Sportske kladionice). Održan je niz radnih sastanaka sa odgovornim osobama navedenih trgovačkih društava, kao i drugih trgovačkih društava („Ribola“ „Studenac“, Hotel „Lav“, „Bipa“, „DM“, „Kozmo“ i dr.). Podijeljen je veliki broj raznih promotivnih info materijala („Zaštitite vaše domove od provala i krađa“, „Razbojništva - savjeti za samozaštito ponašanje“ i dr.). Posebna pozornost posvećena je prevenciji događanja na štetu rizičnih grupa, kroz izravnu komunikaciju, savjetovanje i informiranje. Tijekom 2016. su održana predavanja djelatnicima „HŽ“, „Sportskih kladionica“, „INA“, te veći broj radnih sastanaka i edukacija sa odgovornim osobama različitih skupina pravnih osoba, od trgovačkih društava do prodajnih centara. Ciljanim mjerama prevencije usmjeravan rad policije i prema rizičnim skupinama,. U cilju informiranja i savjetovanja javnosti kroz provedbu različitih selektivnih aktivnosti podijeljeni preventivni info materijali. U 2017. godini održan je veliki broj sastanaka s odgovornim osobama različitih skupina trgovačkih društava, partnerima iz ovog projekta  kao i tri velika Trgovačka centra u Splitu, te odgovornim osobama  poslovnih banaka s našeg područja. Posebno informiranje i savjetovanje uoči turističke sezone, festivala „Ultra“, kao i uoči Božićnih blagdana. Održano predavanje djelatnicima kladionica  u cilju edukacije, informiranja i savjetovanja djelatnika ugroženih mogućim izvršenjima kaznenih djela Razbojništva. Tijekom 2018 velik broj aktivnosti usmjerenih na početne pojavnosti imovinskih KD, oštećenja imovine uz naglasak na vođenje osobnih razgovora i savjetovanje. Posebnost veća suradnja sa kriminalističkom policijom i nastavak rada sa većim poslovnim subjektima.Tijekom 2019 godine održano je više radnih sastanaka sa odgovornim osobama većih trgovačkih društava kao i kladionica i kockarnica kojom prilikom su isti savjetovani i educirani u svezi poduzimanja mjera samozaštitnog ponašanja a podijeljeno je više informativnog materijala sa savjetima i preporukama. U 2021 uvjetovano pandemijom dio planiranih aktivnosti i edukacija je reduciran. Nastavljena aktivnost selektivnim  pisanim prijedlozima i savjetima te kontaktom sa odgovornim osobama. Ciljanim mjerama sa razine PU  povećana aktivnosti po prevenciji računalnih prevara, požarima, „lažnim alarmima“ i izdvojenim imovinskim KD.    
Planirana realizacija u tekućoj godini:Sukladno stanju i okolnostima izazvanim pandemijom „COVID 19“,  projicirati nove modele praćenja po pitanju ranog prepoznavanja negativnih trendova, koordinacija sa specijaliziranim Odjelima te informiranje i savjetovanje odgovornih osoba i pojedinaca.     
Planirana evaluacija: Da, siječanj 2023. Evaluacija obavljena sa podacima koji pokazuju ukupno smanjenje broja KD na razini PU, zaustavljanje određenih pojavnosti ali i nedostatke određenih metoda rada. Indikativne serije KD u turističkoj sezoni i potreba većeg rada po istom. Planirana kontinuirana raščlamba i prosudba u odnosu na pojavnosti KD prema vremenu i mjestu izvršenja.     
Napomena bitna za vođenje projekta: Radi se o projektu PU splitsko-dalmatinske, koji se provodio od 2013. do kraja 2020., a koji je nakon pozitivnih rezultata evaluacije planiran za daljnje provođenje,  do 31. prosinca 2022. Nastavak aktivnosti planirati i prilagođavati sukladno uvjetima i stanju izazvanom pandemijom „COVID 19“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektna aktivnost PREVENCIJA KRIMINALITETA NA BENZINSKIM POSTAJAMA
 
Nositelj projektne aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2020. do siječnja 2023.
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Smanjenje broja kaznenih djela razbojništva, teških krađa i krađa na benzinskim postajama za10% tijekom trajanja projekta, u odnosu na trogodišnji  promatrani period, od 2018. do 2020. godine, podizanje razine samozaštite, odnosno samozaštitnog ponašanja uposlenika na visoko rizičnim benzinskim postajama. Podizanje razine suradnje i komunikacije policijskih službenika na policijskim postajama sa uposlenicima i voditeljima poslova na visoko rizičnim benzinskim postajama.
Ciljana grupa: Vlasnici izdvojenih benzinskih postaja, djelatnici i voditelji poslova na benzinskim postajama i policijski službenici.
Pregled planiranih aktivnosti: Informiranje i savjetovanje, te unaprjeđenje situacijskih mjera prevencije i ukupne razine tehničke zaštite, izrada i distribucija ciljanog informativnog materijala te osiguranje dostupnosti većem broju uposlenika, aktivni rad na terenu od strane specijaliziranih službi i policijskih službenika.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: U okviru aktivnosti iz 2010. godine izvršeno je snimanje stanja i zahvati u djelu situacijske prevencije, kroz aktivni odnos sa poslodavcima, od rasvjete do isticanja upozorenja kao i dodatnih fizičkih i tehničkih mjera zaštite, provedena je edukacija uposlenika i voditelja poslova po različitim segmentima, uz kontinuirano informiranje izravno ili preko poslodavaca, pojačani obilazak ugroženih objekata i kontakt sa uposlenicima, raščlamba i evaluacija poduzetih mjera i radnji, te definiranje i redefiniranje ciljeva. Zaključna evaluacija 2014. godine sa pokazateljima uspješnog vođenja  i smanjenje pokazatelja ugroze od kaznenih djela i prekršaja. Tijekom 2015. godine ostvarena je Komunikacija i suradnja sa  odgovornim osobama, trgovačkih društava koja posluju kroz rad benzinskih postaja, kroz održavanje radnih sastanaka, kao i dostavljanjem pisanih preporuka u cilju podizanja razine sigurnosti u objektima.  2016. održano je više radnih sastanaka s odgovornim osobama trgovačkih društava na području PU. Održana je i edukacija poslovođa B.P. „INA“, kao najvećeg i najznačajnijeg partnera u provedbi ovog projekta. Izvršen i obilazak ciljanih benzinskih postaja u cilju praćenja stanja i uočavanja eventualnih pojavnosti kroz koordinaciju rada više ustrojstvenih jedinica. Aktivnosti su posebno uvjetovane turističkom sezonom. Pokazatelji praćenja su pozitivni.  2017.godine održano je više radnih sastanaka s odgovornim osobama trgovačkih društava koja posluju na području PU splitsko-dalmatinske. Posebno su ostvareni kontakti uoči turističke sezone, festivala „Ultra“, kao i uoči Božićnih blagdana u cilju informiranja, te davanja savjeta i upozorenja obzirom na specifičnosti u tim razdobljima. U više navrata izvršen obilazak benzinskih postaja koje su procijenjene kao ugrožene, obzirom na pokazatelje. 2018  u dogovoru sa PP ažurirani visoko rizični objekti prema lokacijama i događanjima. Kontinuirani osobni kontat sa savjetima i uputama za voditelje poslovanja. Iniciranje mjera uvjetovano rizicima turističke sezone i pojedinih izdvojenih objekata.
Tijekom 2019/2020 nastavljena je dobra suradnja sa odgovornim osobama BP,održano je više sastanaka sa voditeljima  kojom prilikom su ukazivani uočeni nedostaci i predlagane dodatne mjere samozaštitnog ponašanja. U 2021. bilježi se manji broj KD na BP. Selektivno vršen obilazak visoko rizičnih BP. Koordinacija sa PP i  odgovornim osobama po prijavljenim događanjima. Izrađeni novi  pisani savjeti za uposlenike i voditelje poslovanja.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Nakon provedene evaluacije i analize poduzetih mjera i ostvarenih rezultata  utvrđena je potreba za nastavak provođenja ovog projekta. Selekcija visoko rizičnih objekata i analiza događanja.
Planirana evaluacija: Da, siječanj 2023.
Napomena bitna za vođenje projekta: Aktivna suradnja sa poslodavcima i projekt kao primjer pozitivne prakse usmjerene i situacijske prevencije sa pozitivnim rezultatima i dobrom povratnom informacijom od uposlenika.  Projekt se provodio od 2010. do srpnja 2020, a  nakon pozitivnih rezultata evaluacije planiran je za daljnje provođenje, do 31. prosinca 2022., sa istim ciljevima i ciljanim skupinama. Aktivnosti će se planirati i provoditi sukladno stanju uzrokovanom pandemijom „COVID 19“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektna aktivnost: SIGURNOST STARIJIH OSOBA
 
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja:  Od 2012. do 01. srpnja 2020. Nova projektna dokumentacija za vremenski period 2020/2022
Planirano praćenje pokazatelja: Da                                                
Ciljevi projektne aktivnosti: Jačanje svijesti starijih osoba o opasnostima koje im prijete, senzibilizacija javnosti za problematiku činjenja kaznenih djela prijevara i drskih krađa na štetu osoba starije životne dobi, te njihove posljedice, kao i stradavanje starijih osoba u prometu, jačanje osjećaja sigurnosti kod osoba starije životne dobi, smanjenje broja izvršenih kaznenih djela na štetu starijih osoba.
Ciljane grupe: Osobe starije životne dobi, djelatnici Domova za starije i nemoćne osobe, djelatnici  Udruga za umirovljenike, ukupna javnost
Pregled planiranih aktivnosti: Medijska kampanja, edukacija starijih osoba u Domovima za starije osobe i u Udrugama umirovljenika, podjela informativnih letaka, suradnja sa udrugama umirovljenika
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  Ranijih godina održana su edukativna predavanja u Domovima za starije osobe, i to četiri u Splitu, a jedno u Makarskoj. Sedam edukativnih predavanja održano je udrugama na području grada Splita i Makarske. Prilikom edukacija sudionicima su uručeni informativni materijali „Sigurnost starijih osoba“. O ovoj temi govorilo se i na specijaliziranim radio emisijama i u dnevnom tisku. Distribucija informativnih materijala obavljena je na području cijele PU splitsko-dalmatinske.  2016. nastavilo se s održavanjem predavanja u Udrugama umirovljenika i Domovima za starije osobe, s ciljem informiranja o tome što se događa i savjetima o samozaštitnom ponašanju. Održan je veći broj predavanja u Udrugama umirovljenika (Split, Solin, Kaštela, Trogir, Brač, Vrgorac, Makarska), na kojima su i podijeljeni info materijali. Sve je praćeno medijskim savjetovanjem i informiranjem. Distribucija informativnih materijala obavljena na različitim manifestacijama koje organizira PU ili na kojima smo sudjeluje, kao i u komunikaciji sa starijim osobama.  2017.godine održan je veći broj predavanja u Udrugama umirovljenika na širem području Županije, uz podjelu informativnih materijala. Kroz medije je izvršeno medijsko savjetovanje i informiranje javnosti. Posebno je obilježen Dan starijih osoba. Distribuirani su informativni materijali na različitim manifestacijama koje organizira ova Policijska uprava. U 2018. godini održan je veći broj predavanja na širem području Županije sa cca. 500 nazočnih osoba.  Distribuirani novi preventivni materijali. Provođeno medijsko savjetovanje i informiranje javnosti. Posebno je obilježen Dan starijih osoba uz prigodnu kazališnu predstavu na temu sigurnosti starijih osoba. Unaprijeđena kriminalistička prevencija otkrivanja počinitelja.I tijekom 2019 godine nastavilo se sa aktivnostima kroz predavanja i podjelu informativnog materijala starijim osobama u dogovoru sa udrugama umirovljenika i udrugama koje skrbe o starijim osobama. Zbog situacije sa pandemijom tijekom 2020/21.izostao je dio predavanja i edukaciju starijih osoba. Intenzivirana podjela i izrada novih info. materijala. Analiza svih događanja i smanjenje broja KD na štetu starijih osoba.  Sa gradom Splitom zajednička aktivnost usmjerena na edukaciju i savjetovanje starijih osoba i osoba koje brinu za iste.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Provedenom evaluacijom i analizom ostvarenih rezultata planira se nastavak aktivnosti širenjem na sve aspekte sigurnosti i nove partnere. Intencija je smanjenje tamne brojke, sprječavanje specifičnih oblika prevara i nasilja nad starijim osobama te poboljšanje prevencije kod sudjelovanja u prometu kao i utbrđivanje novih ciljanih grupa (mediji,obitelj,cjelokupna javnost).Planiranje i provođenje aktivnosti uskladit će se sa situacijom izazvanom pandemijom „COVID 19“. Izrada novih inovativnih info. materijala-podsjetnik sa tel. brojevima.   
Planirana evaluacija: Da – do siječnja 2023 godine.
Napomena bitna za vođenje projekta: Radi se o projektu PU splitsko-dalmatinske, koji se provodio od 2012. do 1.srpnja 2020., nakon čega je napravljena evaluacija, te je obzirom na specifičnost i značaj ciljane grupe ovog projekta i pozitivne pokazatelje, rezultate evaluacije, nastavljena provedba projekta još dvije godine, do 31. prosinca 2022.,  sa istim ciljevima. Uvjetovano zaključcima evaluacije planirani nastavak za period 2020/2022 te usmjeravanje na nove pojavne oblike prijevara i sigurnost u prometu te moguću „tamnu brojku“ KD .