Prevencija kriminaliteta kroz partnerstvo sa zajednicom

Prevencija kriminaliteta kroz partnerstvo s lokalnom samoupravom i rad Vijeća za prevenciju
             
Odjel prevencije u borbi protiv kriminaliteta usko surađuje s Vijećima za prevenciju kriminaliteta na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske. 

Potencijal lokalne sredine i lokalne samouprave:
 • Razumijevanje problema kroz sve dimenzije (rano otkrivanje uzroka problema)
 • Mogućnost samostalnog definiranja problema (pogađanje biti i određivanje prioriteta)
 • Prilika svima da daju doprinos sigurnosti i kvaliteti življenja u svojoj sredini (preuzimanje odgovornosti)
 
Očekivanja od Vijeća za prevenciju:
 • Vodstvo i podrška nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti
 • Koordinacija aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana
 • Rano prepoznavanje kriminala i drugih oblika devijantnih ponašanja kao i problema koji ih generiraju
 • Pronalaženje najbolje prakse i osiguranje njene primjene
 • Osposobljavanje za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta
 • Kriminalno-preventivne programe učiniti dostupnima osjetljivim skupinama stanovništva
 • Osigurati pouzdanost kriminalno-preventivnih programa

Ciljevi djelovanja:
 • Poboljšanje kvalitete življenja
 • Prepoznavanje rada od građana  do punog povjerenja i osobnog sudjelovanja
 • Vodeća uloga grada od okupljanja, formalno pravnog rješavanja do osiguranja materijalnih sredstava 

Na području Splitsko-dalmatinske županije ustrojena su Vijeća za prevenciju kriminaliteta:
 • Županijski odbor za sigurnost Split - aktivan 
Na razini gradova:
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Hvara – neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Imotskog - neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Komiže - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Makarske - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Omiša - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Sinja - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Solina - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Splita - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Starigrada - neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Supetra – neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminlaiteta grada Trogira - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Visa - neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Vrgorca - aktivno
Na razini općina:
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta u općini Gradac - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminlaiteta općine Jelsa - neaktivno
 • Vijeća za prevenciju kriminaliteta općine Podstrana - neaktivno