Prevencija nasilja

Slika /PU_SD/Slike/Mobilni prevencijski kombi.JPG
Aktivnost:  Gradski/općinski timovi za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza
(Sporazum o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i dugih ugrožavajući ponašanja na lokalnoj razini)
 
Nositelj aktivnosti:
-Policijske postaje PU splitsko-dalmatinske u suradnji sa predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova, centara za socijalnu skrb, domova zdravlja, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Probacijskog ureda i Ministarstva hrvatskih branitelja
 Nacionalna razina: DA
 Vrijeme provođenja:   od lipnja 2020. Kontinuirano
 Planirano praćenje pokazatelja: Da
 Ciljevi aktivnosti:
-na lokalnoj razini razmjena saznanja o rizičnim, opasnim, dugotrajnim, složenim i specifičnim okolnostima ili stanjima koja mogu dovesti do ugrožavanja života, sigurnosti i zdravlja ili dobrobiti građana, posebno rizičnim situacijama prijetnji, nasilja u obitelji i kaznenopravne zaštite djece te ranjivih skupina, te i službenih osoba koje zbog obavljanja službenih zadaća mogu biti potencijalne žrtve napada osoba koje su nezadovoljne ishodima službenih postupanja, kao i definiranje mjera po nadležnostima i usuglašavanje postupanja u konkretnim predmetima koordinacije.
 Pregled aktivnosti:
- uspostava gradskih/općinskih timova sa predstavnicima policije i drugih resornih ministarstva, potpisnicima Sporazuma o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajući ponašanja na lokalnoj razini
- najmanje jednom mjesečno organizacija i održavanje sastanaka timova na lokalnoj razini, poštujući preporuke i upute HZJZ u svezi epidemije COVID-19, na kojima je sukladno aktualnoj problematici potrebno definirati konkretne rizične slučajeve i načine žurnog rješavanja po resornoj nadležnosti 
- izrada izvješća o radu timova za proteklu godinu radi objedinjavanja problematike na razini PU splitsko-dalmatinske i izvještavanja Ravnateljstva policije
 Sudjelovanje vanjskih partnera: Da - odgojno-obrazovne ustanove, Centara za socijalnu skrb, Domovi zdravlja, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Probacijski ured i Ministarstva hrvatskih branitelja, 2021 uključivanje domova za djecu  
 Kratki prikaz pokazatelja realizacije: na postajnim područjima svih PP održano  sazivanje timova za  prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza, upoznavanje članova tima, definiranje problematike  te iniciranje rješavanja određenih problema uz objektivne okolnosti pande mije i nemogućnosti kontinuiranog djelovanja i sazivanja timova. U 2021 nastavak mjesečnog sazivanja timova na razini županije i objedinjavanje rada na području grada Splita na izdvojenim predmetima.   
Planirana realizacija u tekućoj godini: Koncipiranje zaključnog izviješća za 2021 sa intencijom rješavanja otežavajućih situacija u radu pojedinih institucija i definiranje generatora problema u sporom rješavanju detektiranih kriznih situacija. Nastavak rada svih timova uz ispunjanje epidemioloških uvjeta.
 Planirana evaluacija: Da – interna
 
Projektna aktivnost ŽIVIM ŽIVOT BEZ NASILJA
Nositelj projektne aktivnosti:  Ured načelnika PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Da
Vrijeme provođenja: Od 2010. godine
Planirano praćenje pokazatelja: Da                                                
Ciljevi projektne aktivnosti: Podizanje svijesti građana o potrebi prijavljivanja nasilja, sprječavanju nasilja prema ženama, nasilja u obitelji, nasilja među mladima, te izgradnja kulture nenasilja, tolerancije i nediskriminacije.
Ciljane grupe: Učenici VII. razreda osnovnih škola, nastavnici i šira zajednica
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
 
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: 2010. : broj učenika – 5200, roditelja – 240. 2012.: održano predavanje u više škola u Splitu, te u osnovnim školama u Solinu, Kaštelima i Sinju. Dana 6. lipnja u HNK u Splitu održana je predstava "Nasilje-za nasilje nema opravdanja" kojoj je nazočilo oko 500 učenika osmih razreda s područja cijele županije. U srednjim školama u Jelsi i Hvaru održana su predavanja učenicima I. razreda na temu ovisnosti, nasilja i noćnih izlazaka maloljetnika mlađih od 16 godina (čl. 93. Obiteljskog zakona). 2015.  u OŠ Tučepi, učenicima 7. i 8. razreda (57 učenika) održane su tri komponente projekta, a u projekt se uključio i HNK Hajduk. 2015. godine na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Makarskoj organiziran je info pult.  Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.studeni), dana 20. studenog 2015.god. na otoku Braču održana je prezentacija preventivno edukativnog filma „Živim život bez nasilja“ za učenike OŠ Supetar (80 učenika) , a 25. studenog 2015.god. u Splitu , u dvorani Nadbiskupske klasične gimnazije Don Frane Bulić također je održana prezentacija navedenog filma za učenike 8. razreda OŠ Spinut , Skalice i Marjan (290 učenika) te vanjske goste i partnere koji se bave prevencijom nasilja.     
 2016.održane su projekcije edukativnog dokumentarnog filma „Živim život bez nasilja“. Film je prikazan za 600 učenika sedmih razreda solinskih i sinjskih osnovnih škola  i njihove nastavnike.U svibnju i lipnju u Supetru i Imotskom održane sve tri komponente projekta sa partnerima i promotorima ( HNK Hajduk i pjevač Joško Čagalj „Jole“). 22. rujna obilježen Nacionalni dan borbe nasilja nad ženama, informiranjem i savjetovanjem građana. 25. studenog obilježen je Međunarodni dan borbe nasilja nad ženama.
 U 2017 - 22. rujna u Solinu obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.  Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na Medicinskom fakultetu održano je predavanje studentima kako postupati po saznanjima da je netko došao u medicinsku ustanovu tražiti pomoć a žrtva je obiteljskog nasilja. 2018 u Sinju obilježen nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama javnom prezentacijom te informiranjem građana. U  Solinu održane dvije predstave  „Nasilje za nasilje nema opravdanja“ , u sklopu kampanje „ŽŽBN“ za učenike 7. razreda sve tri OŠ grada Solina (cca 300 učenika) te u Klisu  projekcija edukativno dokumentarnog filma učenicima dva 7. razreda (42 učenika). Održan veći broj predavanja i kroz druge projektne aktivnosti sa naglaskom na prevenciju nasilja uvjetovano ciljanom skupinom i temom od djece do starijih osoba. Tijekom 2019 i 2020 godine obilježeni važni datumi vezani za borbu protiv nasilja prema ženama uz informiranje i savjetovanje građana te distribuciju preventivnih materijala te otvaranje nove projektne aktivnosti MUP-a projekta „Lily“ sa nacionalne razine. Suradnja sa vanjskim institucijama i vezivanje po mjerama usmjerene prevencije sa krim. policijom. Informiranje i savjetovanje javnosti kroz razne aktivnosti obilježavanja važnijih datuma sa naglaskom na tamnu brojku i prijavu nasilja uvjetovano negativnim trendovima.
 Planirana realizacija u tekućoj godini:  Planira se nastavak uključivanjem većeg broja partnera,  obilježavanje važnijih datuma i senzibiliziranje javnosti za tamnu brojku te aktivnosti kroz preventivni projekt MUP RH „Lily“.
Planirana evaluacija: Da – interna – analiza pokazatelja rasta KD sa elementima nasilja
Napomena bitna za vođenje projekta: Nacionalni projekt koji se po izdvojenim cjelinama periodično provodi na razini PU splitsko-dalmatinske