Situacijska prevencija

Slika /PU_SD/Slike/Video nadzor na javnim površinama.JPG
SITUACIJSKA PREVENCIJA

Nositelj aktivnosti:  Ured načelnika, PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Kontinuirano.
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Smanjenje kaznenih djela i prekršaja na javnim mjestima, jačanje osjećaja sigurnosti građana, te saniranje stanja koji generiraju nesigurnost i pogoduju kažnjivom  ponašanju,
Ciljana grupa: Građani, lokalna samouprava i pravni subjekti
 
Pregled planiranih aktivnosti: PP u skladu sa zapažanjima policijskih službenika, javnim pogovorom, statističkim podacima, kao i analizom kažnjivih ponašanja, definiraju okolnosti i činjenice koje pogoduju počinjenju kažnjivih radnji, odnosno druge okolnosti koje pogoduju stvaranju osjećaja nesigurnosti kod građana, sa tri moguća osnova: neosvijetljenost prostora, komunalna zapuštenost i nepostojanje minimalnih mjera zaštite, te iniciraju mjere sanacije.

Sudjelovanje vanjskih partnera: Da

Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  Na razini svih PP 2016. definirana žarišta sa različitih osnova koja su stavljena u rješavanje. Pratila se problematika grafita (s posebnim naglaskom na grafite neprimjerenog sadržaja), te problematika zapuštenih i devastiranih objekata te se iniciralo saniranje velikog broja prostora. Poboljšanje, odnosno postavljanje javne rasvjete na neosvijetljeni prostor inicirano je na području grada Splita.  2017. god. održani sastanci sa predstavnicima 27 GK  i 7 MO u cilju zajedničkog iznalaženja rješenja uvjetovano situacijskoj problematici Inicijativa prema vanjskim subjektima u cilju saniranja stanja prometne signalizacije i obavijesti uslijed devastacija. 2018 god. od strane svih PP definirana situacijska žarišta samostalno i u suradnji sa Odjelom prevencije te upućene inicijativne mjere saniranja. Naglasak aktivnosti bio je na turističkoj sezoni i prevenciji negativnog osjećaja sigurnosti.2019. s razine PP inicirano saniranje 60 situacijskih problema koji su predstavljali manje zahvate, te na području grada Splita 8 uz djelomičnu realizaciju traženog. 2020.godini uvjetovano pandemijom inicirale 43 situacijska problema, dok je od strane Odjela prevencije inicirano saniranje 8 situacijskih žarišta koja su dijelom realizirana u cijelosti a dijelom je realizacija u tijeku.

Na području PU Splitsko-dalmatinske inicirano je saniranje 48 situacijskih problema uz djelomičnu realizaciju. Od strane Odjela prevencije inicirano je saniranje 9 situacijskih žarišta koja su dijelom realizirana na području grada Splita. Tijekom 2022. od strane Ureda načelnika inicirano je saniranje 12 situacijskih problema koji su dijelom realizirani dok je na području Pu Splitsko-dalmatinske inicirano saniranje još 51 situacijsko žarište.

Planirana realizacija u tekućoj godini: Održavanje inicijativnih radnih sastanaka u jedinicama lokalne uprave i samouprave nakon lokalnih izbora , korištenje aktivnosti Vijeća za prevenciju te izdavanje pisane upute Policijskim postajama sa ciljem definiranja novih žarišta,. Aktivnost je usmjerena u pripremu turističke sezone te mjere  situacijske prevencije na plažama. Problematika situacijske prevencije rješavat će se tako što se prioritetne aktivnosti usmjeravati na zapuštene/napuštene stambene i poslovne objekte, odnosno na devastirane javne prostore koji generiraju osjećaj nesigurnosti uz prioritetni angažman na području grada Splita u suradnji sa stručnim službama grada.

Planirana evaluacija: Da- interna po analizi slučaja
Napomena bitna za vođenje projekta: Suradnja sa lokalnom samoupravom u dijelu rješavanja žarišta koja kod građana stvaraju osjećaj nesigurnosti i nebrige.

 
Projektna aktivnost UVOĐENJE VIDEO NADZORA NA JAVNIM POVRŠINAMA U GRADOVIMA I OPĆINAMA

Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2013. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Jačanje osjećaja sigurnosti građana, te sprečavanje kaznenih djela i prekršaja na štetu lokalnog stanovništva i gostiju, te imovine lokalne zajednice
Ciljana grupa: Lokalna samouprava, lokalno stanovništvo i gosti – korisnici javnih površina

Pregled planiranih aktivnosti: Informiranje građana i predstavnika lokalne uprave i samouprave u gradovima i općinama na području županije putem radnih sastanaka, u svezi zakonskih rješenja i mogućnosti štićenja javnih površina. Iniciranje uvođenja video nadzora u gradska i općinska središta, kao i na druge lokacije. Isticanje prednosti video nadzora kroz povećanje osjećaja sigurnosti građana i druge koristi od turizma do gospodarstva. Senzibiliziranje javnosti informiranjem o  zakonskim rješenjima te prednostima koje donosi video nadzor čiji temeljni cilj je podizanje razine sigurnosti građana i imovine određene lokalne zajednice.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da

Kratki prikaz pokazatelja realizacije:   Sustav video nadzora na javnim površinama uveden je  u gradovima Hvar, Trogir, Split, Solin i Makarska, a aktivnosti na dogradnji i proširenju postojećeg video nadzora u gradu Splitu nastavljaju se u 2021.  Informaciju o zakonskim rješenjima i mogućnostima, te mogućnostima suradnje s policijom po navedenoj problematici dobili su čelnici svih gradova na području Županije. U aktivnost je uključen Inspektorat unutarnjih poslova sukladno ovlastima.
Tijekom 2017.aktivnost  je proširena će se proširiti i na općinska središta koja iskazuju interes za sustav video nadzora na javnim površinama.
Na temu uvođenja video nadzora održano je 34 radna sastanaka sa predstavnicima lokalne uprave i samouprave kojom prilikom je inicirano uvođenje video nadzora, kao i nadogradnje u gradovima u kojima je video nadzor već uveden.

U cilju iniciranja uvođenja video nadzora održano je 11 radnih sastanaka u gradovima i gradskim kotarevima u kojima isti trenutno nije uveden te inicirana nadogradnja postojećeg video nadzora u gradovima na čijem području isti već postoji. Inicirane mjere sa nacionalne razine prema svim jedinicama lokalne samouprave vezano za korištenje EU fondova za urbanu sigurnosti u zaštiti javnih površina.
2019. doneseno je Rješenje za uspostavu novih nadzornih mjesta i to  općina Lovreč -4,  grad Trogir -23, grad Solin – 7, grad Makarska – 6 i grad Hvar 11 tako da uz ranije donesena rješenja trenutno postoji Rješenje za 56 nadzornih mjesta.
 U 2020. održani su radni sastanci sa gradonačnilnicima gradova: Sinja,  Trilja i Vrgoraca na temu uvođenja video nadzora, dok je do kraja 2020. s propisanim rješenjem aktivan slijedeći broj nadzornih mjesta:: Hvaru – 11, Makarska – 9, Solin -11, Split- 9 i Trogir -11.
Tijekom 2021.  u cilju uvođenja video nadzora na području gradova, općina, mjesnih odbora i kotareva održano je 7 radnih sastanaka. U 2022. sklopljen je Sporazum o pristupu podatcima prikupljenim sustavom video nadzora grada Splita i PU Splitsko-dalmatinske uz nuđenje identičnog sporazuma i drugim gradovima.

Planirana realizacija u tekućoj godini: Održavanje inicijativnih radnih sastanaka u jedinicama lokalne uprave i samouprave koje su iskazale interes za uvođenje sustava video nadzora te informiranje građana putem medija o svrhovitosti i učinkovitosti ovoga oblika zaštite osobne sigurnosti građana i javne imovine.
Planirana evaluacija: Da – interna sa pozitivnim pokazateljima. Završna evaluacija izrađena u siječnju 2022 uz zaključak o prestanku vođenja projektne aktivnosti te nastavku rada sa lokanim zajednicama na uvođenju video nadzora i preuzimanju slike od strane PP
Napomena bitna za vođenje projekta: Projektna aktivnost se realizira tijekom cijele godine.
INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE GRAĐANA PUTEM SPECIJALIZIRANE RADIO EMISIJE
Nositelj projektne aktivnosti: Ured načelnika, PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2010.
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Informiranje građana o radu policije i kriminalitetu, te o načinima samozaštitnog ponašanja, upoznavanje s radom policije i stvaranje većeg povjerenja, informiranje o stanju sigurnosti, davanje korisnih i praktičnih savjeta, te reagiranje na negativne trendove.
Ciljana grupa: Šira javnost i ugrožene rizične skupine

Pregled planiranih aktivnosti: Dogovor termina i mjesečni odabir tema, definiranje ciljeva emisije i količina informacija i savjeta koji bi trebali biti upućeni, informiranje o stanju sigurnosti općenito i po određenoj problematici, ukazivanje na specifičnosti policijskog postupanja i ovlasti za postupanje, razgovor sa partnerima i zainteresiranom stranom u problemu, javljanje slušatelja uživo i odgovaranje na pitanja, evidentiranje tema i problema po kojima se slušatelji javljaju sa ciljem povratne informacije
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da

Kratki prikaz pokazatelja realizacije: U 2016. realizirano je 13 tematskih emisija, koje su u istom terminu emitirane svaki treći tjedan. Odabir tema u okviru dogovora sa specijaliziranim linijama rada i urednicima s radija. Problematika uvjetovana aktualnostima i interesom javnosti, od općeg i imovinskog kriminaliteta, suradnje i zajedničkih aktivnosti policije sa školama, športskim i drugim udrugama građana, sigurnosti u prometu do zaštite maloljetnika. U emisijama su sudjelovali policijskih službenici čije linije rada zahvaćaju problematiku koja je tema emisije, kao i vanjski suradnici, čije aktivnosti se provode u suradnji s pojedinim linijama rada policije. Tijekom 2017 održano 13 tematskih emisija te  2018. emitirano je 12 tematskih radio emisija u sklopu OA „Mir i dobro“ emitirana je radio reklama kojom se skreće pozornost javnosti na opasnosti kod uporabe pirotehničkih sredstava.  U 2019. realizirano 12 radio emisija a tijekom 2020.- 9 radio emisija u kojima su uz djelatnike policije sudjelovali i vanjski suradnici. Planirana realizacija u tekućoj godini: Nastavak aktivnosti po zadanim i dogovorenim temama, u dogovoru s Odjelom za izvještajnu
analitiku i odnose s javnošću.U 2021. emitirano je 12 emisija u kojima su uz djelatnike različitih linija rada u policiji sudjelovali i vanjski partneri.  2022. u suradnji sa HRT Split emitirano je 12 radio emisija u kojima su sudjelovali policijski službenici temeljne i kriminalističke policije te službenica Upravnih poslova.

Planirana evaluacija: Da – interna uvjetovano pozitivnim i negativnim konotacijama
Napomena bitna za vođenje projekta: Aktivno sudjelovanje urednika i voditelja emisije u uređivanju tema, obzirom na interes javnosti.

Projektna aktivnost POLICIJSKA BICIKLISTIČKA OPHODNJA NA PODRUČJU PU SPLITSKO-DALMATINSKE 

Nositelj projektne aktivnosti:  Ured načelnika, PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja:   Od 2015. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Podizanje opće razine sigurnosti i subjektivnog osjećaja sigurnosti na  području Grada Splita
Ciljana grupa:  Građani gradova: Hvara, Kaštela, Makarske, Splita, Supetra i Visa, domaći i strani gosti

Pregled planiranih aktivnosti: Uspostava biciklističkih ophodnih rajona koji će u vrijeme provedbe projektne aktivnosti biti kontinuirano pokriveni biciklističkim ophodnjama  sukladno sigurnosnoj prosudbi  teritorijalno nadležne policijske postaje, s mogućnošću angažirana u dvije smjene, te angažiranje ophodnji na manifestacijama koje organiziraju udruge građana – biciklista, škole i druge ustanove (biciklijade, natjecanja biciklista, promicanje zdravog načina života izaštite okoliša kroz vožnju bicikla i sl.).
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Planirana evaluacija: Da

Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  Tijekom turističke sezone - ljeto 2016. biciklistička ophodnja u gradu Splitu bila je angažirana  u vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, u dvije smjene, tijekom cijelog tjedna na području I. i II. Policijske postaje Split. Biciklističke ophodnje formirane su i na području PP Makarska, PP Brač, PP Vis, PP Kaštela te PP Trogir, a sudjelovale su na više manifestacija u organizaciji grada Splita i udruge građana (rolo biciklijada, Marjanska biciklijada, Sajam mogućnosti i sl.), kao i na području gradova Makarska i Trogir.
U turističkoj sezoni „ljeto-2017“ biciklistička policijska ophodnja djelovala je na području gradova Makarske, Visa, Kaštela, Supetra i Trogira, a prilikom održavanja većih manifestacija iste su angažirane i na području grada Splita.
Tijekom turističke sezone u 2018. godini biciklistička policijska ophodnja je bila angažirana u gradovima Hvar, Stari Grad, Supetar, Makarska, Vis i Kaštela kojom prilikom se osobita pozornost pridavala kontaktu sa domaćim i stranim gostima u turističkim naseljima, kampovima, plažama i starim gradskim jezgrama. U 2019 poseban angažman području gradova Hvara, Visa i Kaštela. Tijekom turističke sezone 2020. Biciklistička ophodnja angažirana je povremeno na području gradova Split (područje I. PP Split), Supetar, Hvar i Vis. U 2021.  tijekom turističke sezone biciklistička policijska ophodnja angažirana na području gradova:  Hvar, Vis, Supetar i Split. Tijekom ljeta 2022. policijske biciklističke ophodnje bile su angažirane na području gradova: Visa, Hvara, Splita i Makarske.

Napomena bitna za vođenje projekta: Projektna aktivnost provoditi će se tijekom turističke sezone u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna.


Projektna aktivnost - PREVENCIJA RAZBOJNIŠTVA
 
Nositelj projektne aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: kontinuirano od 2012.
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Smanjenje broja KD razbojništva, podizanje razine samozaštitnog ponašanja uposlenika u ugroženim objektima, podizanje razine ciljane preventivne aktivnosti policijskih službenika i smanjivanje osjećaja straha od kriminaliteta.
Ciljana grupa: Novčarske institucije i trgovine te uposlenici navedenih ustanova.
Pregled planiranih aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, edukacija policijskih službenika, aktivnost putem medija, rad s ciljanim kategorijama ugroženih objekata, izrada i distribucija preventivnih materijala vlasnicima, voditeljima poslova te uposlenicima ugroženih objekata, aktivnost u ciljanim vremenskim periodima sukladno riziku, kriminalističko taktičke mjere i radnje sa ciljem otkrivanja i procesuiranja počinitelja, evaluacija i primjena novih metoda na ciljanom području uz angažman specijaliziranih linija rada.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Tijekom 2014. godine smanjenje KD razbojništava, u odnosu na 2012 i 2013. Provođenje ciljane aktivnosti intenzivnim radom na terenu i suradnjom s novčarskim i trgovačkim institucijama. Održan veliki broj predavanja poslodavcima i zaposlenicima ugroženih objekata. Tijeku 2015 godine povećanju broja KD razbojništva te značajno smanjenje 2016. U 2017 i 2018 stagniranje broja u odnosu na petogodišnji period sa značajnim rastom 2019.g.  Povećane aktivnosti u modelu informiranja i savjetovanja te selektivne prevencije prema rizičnim objektima . Posebno obrađeni sektori trgovine i uslužnih djelatnosti te novčarske institucije. Tijekom 2020 g. ukupno smanjenje broj KD razbojništva na razini PU SD.  Tijekom 2021 nastavak trenda smanjenja KD razbojništva za 30%. Izrađen i distribuiran novi preventivni materijal.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Interna evaluacija rada zadnje dvije godine. Selektivni pristup visoko rizičnim objektima uz naglasak na zaštitu uposlenika i podizanje razine sigurnosne kulture uz prilagodbu zahtjevima kriminalističke policije .
Planirana evaluacija: Da. Provedena više puta interna evaluacija, sa pozitivnim pokazateljima, detektiranjem slabijih utjecaja i rezultata, pozitivnom praksom  te zaključkom o potrebi nastavka aktivnosti.  2021 provedena evaluacija rada zadnje dvije godine. Potvrđeni pozitivni pokazatelji te izrađena planska dokumentacija za period 2021/2023.       
Napomena bitna za vođenje projekta: Projekt se obavlja u koordinaciji više PP, te po sugestijama kriminalističke policije. Aktivnost je dio prioriteta Policijske uprave.