Situacijska prevencija

Slika /PU_SD/Slike/Video nadzor na javnim površinama.JPG
SITUACIJSKA PREVENCIJA
Nositelj aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Kontinuirano.
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Smanjenje kaznenih djela i prekršaja na javnim mjestima, jačanje osjećaja sigurnosti građana, te saniranje stanja koji generiraju nesigurnost i pogoduju kažnjivom  ponašanju,
Ciljana grupa: Građani, lokalna samouprava i pravni subjekti

Pregled planiranih aktivnosti: PP u skladu sa zapažanjima policijskih službenika, javnim pogovorom, statističkim podacima, kao i analizom kažnjivih ponašanja, definiraju okolnosti i činjenice koje pogoduju počinjenju kažnjivih radnji, odnosno druge okolnosti koje pogoduju stvaranju osjećaja nesigurnosti kod građana, sa tri moguća osnova: neosvijetljenost prostora, komunalna zapuštenost i nepostojanje minimalnih mjera zaštite, te iniciraju mjere sanacije.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  Na razini svih PP 2016. definirana žarišta sa različitih osnova koja su stavljena u rješavanje. Pratila se problematika grafita (s posebnim naglaskom na grafite neprimjerenog sadržaja), te problematika zapuštenih i devastiranih objekata te se iniciralo saniranje velikog broja prostora. Poboljšanje, odnosno postavljanje javne rasvjete na neosvijetljeni prostor inicirano je na području grada Splita.  2017. god. održani sastanci sa predstavnicima 27 GK  i 7 MO u cilju zajedničkog iznalaženja rješenja uvjetovano situacijskoj problematici Inicijativa prema vanjskim subjektima u cilju saniranja stanja prometne signalizacije i obavijesti uslijed devastacija. 2018 god. od strane svih PP definirana situacijska žarišta samostalno i u suradnji sa Odjelom prevencije te upućene inicijativne mjere saniranja. Naglasak aktivnosti bio je na turističkoj sezoni i prevenciji negativnog osjećaja sigurnosti.2019. s razine PP inicirano saniranje 60 situacijskih problema koji su predstavljali manje zahvate, te na području grada Splita 8 uz djelomičnu realizaciju traženog. 2020.godini uvjetovano pandemijom inicirale 43 situacijska problema, dok je od strane Odjela prevencije inicirano saniranje 8 situacijskih žarišta koja su dijelom realizirana u cijelosti a dijelom je realizacija u tijeku.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Održavanje inicijativnih radnih sastanaka u jedinicama lokalne uprave i samouprave nakon lokalnih izbora , korištenje aktivnosti Vijeća za prevenciju te izdavanje pisane upute Policijskim postajama sa ciljem definiranja novih žarišta,. Aktivnost je usmjerena u pripremu turističke sezone te mjere  situacijske prevencije na plažama. Problematika situacijske prevencije rješavat će se tako što se prioritetne aktivnosti usmjeravati na zapuštene/napuštene stambene i poslovne objekte, odnosno na devastirane javne prostore koji generiraju osjećaj nesigurnosti uz prioritetni angažman na području grada Splita u suradnji sa stručnim službama grada.
Planirana evaluacija: Da- interna po analizi slučaja
Napomena bitna za vođenje projekta: Suradnja sa lokalnom samoupravom u dijelu rješavanja žarišta koja kod građana stvaraju osjećaj nesigurnosti i nebrige.
 
Projektna aktivnost UVOĐENJE VIDEO NADZORA NA JAVNIM POVRŠINAMA U GRADOVIMA I OPĆINAMA
  Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2013. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Jačanje osjećaja sigurnosti građana, te sprečavanje kaznenih djela i prekršaja na štetu lokalnog stanovništva i gostiju, te imovine lokalne zajednice
Ciljana grupa: Lokalna samouprava, lokalno stanovništvo i gosti – korisnici javnih površina
Pregled planiranih aktivnosti: Informiranje građana i predstavnika lokalne uprave i samouprave u gradovima i općinama na području županije putem radnih sastanaka, u svezi zakonskih rješenja i mogućnosti štićenja javnih površina. Iniciranje uvođenja video nadzora u gradska i općinska središta, kao i na druge lokacije. Isticanje prednosti video nadzora kroz povećanje osjećaja sigurnosti građana i druge koristi od turizma do gospodarstva. Senzibiliziranje javnosti informiranjem o  zakonskim rješenjima te prednostima koje donosi video nadzor čiji temeljni cilj je podizanje razine sigurnosti građana i imovine određene lokalne zajednice.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:   Sustav video nadzora na javnim površinama uveden je  u gradovima Hvar, Trogir, Split, Solin i Makarska, a aktivnosti na dogradnji i proširenju postojećeg video nadzora u gradu Splitu nastavljaju se u 2021.godini.  Informaciju o zakonskim rješenjima i mogućnostima, te mogućnostima suradnje s policijom po navedenoj problematici dobili su čelnici svih gradova na području Županije. U aktivnost je uključen Inspektorat unutarnjih poslova sukladno ovlastima.
Tijekom 2017.aktivnost  je proširena će se proširiti i na općinska središta koja iskazuju interes za sustav video nadzora na javnim površinama.
 Na temu uvođenja video nadzora održano je 34 radna sastanaka sa predstavnicima lokalne uprave i samouprave kojom prilikom je inicirano uvođenje video nadzora, kao i nadogradnje u gradovima u kojima je video nadzor već uveden.
 U cilju iniciranja uvođenja video nadzora održano je 11 radnih sastanaka u gradovima i gradskim kotarevima u kojima isti trenutno nije uveden te inicirana nadogradnja postojećeg video nadzora u gradovima na čijem području isti već postoji. Inicirane mjere sa nacionalne razine prema svim jedinicama lokalne samouprave vezano za korištenje EU fondova za urbanu sigurnosti u zaštiti javnih površina.
 2019.godine doneseno je Rješenje za uspostavu novih nadzornih mjesta i to  općina Lovreč -4,  grad Trogir -23, grad Solin – 7, grad Makarska – 6 i grad Hvar 11 tako da uz ranije donesena rješenja trenutno postoji Rješenje za 56 nadzornih mjesta.
U 2020.godini održani su radni sastanci sa gradonačnilnicima gradova: Sinja,  Trilja i Vrgoraca na temu uvođenja video nadzora, dok je do kraja 2020. s propisanim rješenjem aktivan slijedeći broj nadzornih mjesta:: Hvaru – 11, Makarska – 9, Solin -11, Split- 9 i Trogir -11..
Planirana realizacija u tekućoj godini: Održavanje inicijativnih radnih sastanaka u jedinicama lokalne uprave i samouprave koje su iskazale interes za uvođenje sustava video nadzora te informiranje građana putem medija o svrhovitosti i učinkovitosti ovoga oblika zaštite osobne sigurnosti građana i javne imovine.
Planirana evaluacija: Da – interna sa pozitivnim pokazateljima
Napomena bitna za vođenje projekta: Projektna aktivnost se realizira tijekom cijele godine.


PARTNERSTVO ZA SIGURNIJU ZAJEDNICU - gradski kotarevi i mjesni odbori Grada Splita
 
Nositelj aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja:  2017/2018, nastavak kroz kontinuirane izdvojene aktivnosti
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Poboljšanje suradnje policije i GK i MO grada Splita na partnerskom rješavanju problema građana i podizanje razine kvalitete življenja
Ciljana grupa: Čelni ljudi GK i MO, izabrani predstavnici i zainteresirani građani, vanjske institucije
Pregled planiranih aktivnosti: Odjel prevencije , I i II PP i Postaja prometne policije  u skladu sa zapažanjima policijskih službenika i traženjima GK i MO, javnim pogovorom, statističkim podacima, kao i analizom kažnjivih ponašanja, definiraju okolnosti i činjenice koje pogoduju počinjenju kažnjivih radnji, odnosno druge okolnosti koje pogoduju stvaranju osjećaja nesigurnosti kod građana te rade na rješavanju problema. Aktivnost uključuje pokušaj reaktiviranja rada Vijeća za prevenciju na razini GK i MO
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Definiranje problema po prioritetima od situacijskih žarišta do problematike premeta i zaštite rizičnih skupina. Koordinacija ukupnog policijskog postupanja, primjena primjera dobre prakse te partnerstvo na razini osobnih kontakata  u rješavanju problema.   Stalni sastanci i  informiranje izabranih predstavnika GK i MO o aktivnostima policije te informiranje građana o stanju sigurnosti. Uključivanje predstavnika gradskih službi. Obilazak svih GK i MO sa službenicama za prevenciju. Velik broj problema koji nije uvjetovan policijskim postupanjem. 2020 g. obilazak 15 GK i MO.  
Planirana realizacija u tekućoj godini: Nastavak tematskih sastanka. Rješavanje situacijskih žarišta i usmjerena pojačana nazočnost policije,  Informiranje javnosti i građana. Objedinjavanje prioritetnih aktivnosti sa novo izabranim predstavnicima i donošenje planova na razini grada.
Planirana evaluacija: Interna – provedena 2018 godine sa pozitivnim pokazateljima i zaključkom o nastavku po provedenom modelu rada neposrednih kontakta i razgovora. Negativna konotacija je izostanak samoinicijative od GK prema policiji.      
Napomena bitna za vođenje projekta: Jačanje partnerske suradnje policije i GK i MO Splita i podizanje razine osjećaja sigurnosti. Ciljano usmjeravanje rada policije i dogovor sa stručnim službama grada uz potporu Vijeća za provedbu program prevencije na području grada Splita.