Sigurnost u turističkoj sezoni

Slika /PU_SD/Slike/suradnja.jpg
Projektna aktivnost SIGURNA TURISTIČKA DESTINACIJA
 
Nositelj projektne aktivnosti:  Ured načelnika PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Da
Vrijeme provođenja: Od 2010.
Planirano praćenje pokazatelja : Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Podizanje razine sigurnosti stranih turista, davanje korisnih savjeta i uputa  te pružanje pomoći i podrške u različitim situacijama.
Ciljana grupa:  Strani turisti
Pregled planiranih aktivnosti: Zajedničke ophodnje stranih policijskih službenika s policijskim službenicima PU.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  U suradnji s TZ Županije splitsko-dalmatinske izrađen je letak na 11 svjetskih jezika, s korisnim savjetima i brojevima telefona hitnih službi i ostalih institucija. Broj raspoređenih stranih policijskih službenika po godinama 2014. -  8,  2015. -  12,  2016. -18, 2017 - 20 i 2018 - 24 .god., U tijeku turističke sezone 2019. na području PU Splitsko-dalmatinske angažirano je 32 stranih policijskih službenika iz Češke, Slovačke, Poljske, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Italije, Francuske te po prvi put iz Republike Koreje. Povećana aktivnost uvođenjem rada mobilnog preventivnog centra policije. 2020. uvjetovano epidemiološkom situacijom – 9  stranih policijskih službenika. Tijekom 2021. angažirano 20 stranih službenika iz 7 država. Tijekom 2022. angažirana 33 strana policijska službenika iz 9 država.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Dolazak stranih policijskih službenika u vremenu od 1.srpnja do 31. kolovoza, te pojačani rad sa mobilnim preventivnim centrom policije.
Planirana evaluacija: 2019. evaluacija rada čeških policijskih službenika uz anketiranje osjećaja sigurnosti stranih turista 2020 g. aktivnim radom stranih policijskih službenika. 2022. izvršeno anketiranje stranih turista na temu osjećaja sigurnosti i anketiranje stranih službenika na temu zadovoljstva i rada u projektu.   
Napomena bitna za vođenje projekta: Nacionalni projekt koji se vodi na razini PU od 2008. godine, uz vođenje od strane Ureda načelnika,
 
Projektna aktivnost PREVENCIJA KRIMINALITETA U TURIZMU
 
Nositelj projektne aktivnosti: Ured načelnika PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2014. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Podizanje razine sigurnosti stranih i domaćih turista, podizanje svijesti o važnosti sigurnosti za turizam te obvezama svih dionika u turizmu, senzibiliziranje javnosti za problematiku i osjećaja sigurnosti u turističkoj  sezone.
Ciljana grupa: Strani i domaći turisti, turističke zajednice i udruženja, poslovni subjekti u turizmu, javnost u cjelini.
Pregled planiranih aktivnosti: Edukacija –informiranje i savjetovanje, izrada info. materijala, medijska kampanja, operativna suradnja sa vanjskim institucijama, prosudba rizika,  rad na terenu i koordinacija mjera prevencije sa PP i lokalnom vlasti
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Veći broj koordinacija i edukacija, predlaganje mjera prevencije po specifičnostima lokalnih sredina, iniciranje mjera prevencije u medijima, predlaganje i realizacija mjera prevencije u sprječavanju novih pojavnih oblika događanja i kaznih djela, realizacija partnerstva sa turističkim zajednicama i pravnim osobama u turizmu, izrada i distribucija info. materijala, prevencija na većim javnim okupljanjima. realizacija projekta biciklističke ophodnje,  Tijekom 2017. uvjetovano prosudbama rizika širenje liste partnera u ciljanim mjerama prevencije npr. „Ultra Europe“ festival. U 2018. uvjetovano rizicima pisane upute. Razvijanje novih modela kriminalističke prevencije. Od 2019. rad sa mobilnim preventivnim centrom policije i prilagodba mjerama pandemije 2020.   Potvrda uspješnosti su pozitivni pokazatelji iz policijskih evidencija. 2021. uvjetovao povećanim broja turista sustavni rada sa PP od kriminalističke i situacijske prevencije, prevencije imovinskog kriminaliteta do rada sa vanjskim partnerima. Veći broj aktivnosti na području Splita uz rada MPCP. 2022. uvjetovao rastom broja turista naglasak na vidljivosti i dostupnost u javnim prostorima, rad sa PP od kriminalističke i situacijske prevencije, prevencije imovinskog kriminaliteta do rada sa vanjskim partnerima. Na području Splita uz rada MPCP i međunarodna policijska ophodnja te ciljane mjere prevencije na „Ultra Europe festivalu“ .
 Planirana realizacija u tekućoj godini: Predlaganje novih modela prevencije te aktivnosti koji uvjetuju podizanje razine osjećaja sigurnosti, pripremne radnje za prevenciju imovinskog kriminaliteta, Nastavak aktivnosti iz pozitivne prakse i širenje liste partnera uz isticanje problematike osjećaja sigurnosti i reakcije na negativne trendove. Rad sa ciljanim grupacijama uvjetovano posebnostima  faktora rizika i realno provedivim mjerama prevencije. U 2023. posebna pozornost na većim javnim okupljanjima te većoj vidljivosti i dostupnosti policije na javnim prostorima uz rad na ranom prepoznavanju negativnih trendova.
Planirana evaluacija: DA, Evaluacija provedena uz prikaza ostvarenih ciljeva, aktivnosti i pokazatelje PU koji potvrđuju dobar rad i planiranje što potvrđuje povojno stanje sigurnosti. Definira područja za  dodatne aktivnosti u pravcu lokalnih zajednica i situacijske prevencije. Naglaska iz zaključka prevedene evaluacije je definiranje ciljeva i mjera za posebno planirane aktivnosti po pitanju globalnih ugroza i širenje liste partnera. Iz analitičkog izviješća PU potvrđeni pozitivni pokazatelji stanja sigurnosti za sezonu 2022.  
Napomena bitna za vođenje projekta: Projektna aktivnost se realizira tijekom cijele godine neovisno o turističkoj sezoni i prati primjere pozitivne, ali i negativne prakse, te potrebe turističkog sektora

 Projektna aktivnost POLICIJSKA BICIKLISTIČKA OPHODNJA NA PODRUČJU
PU SPLITSKO-DALMATINSKE 
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja:   Od 2015. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Podizanje opće razine sigurnosti i subjektivnog osjećaja sigurnosti na  području Grada Splita
Ciljana grupa:  Građani gradova: Hvara, Kaštela, Makarske, Splita, Supetra i Visa, domaći i strani gosti
Pregled planiranih aktivnosti: Uspostava biciklističkih ophodnih rajona koji će u vrijeme provedbe projektne aktivnosti biti kontinuirano pokriveni biciklističkim ophodnjama  sukladno sigurnosnoj prosudbi  teritorijalno nadležne policijske postaje, s mogućnošću angažirana u dvije smjene, te angažiranje ophodnji na manifestacijama koje organiziraju udruge građana – biciklista, škole i druge ustanove ( biciklijade, natjecanja biciklista, promicanje zdravog načina života izaštite okoliša kroz vožnju bicikla i sl.)
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Planirana evaluacija: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  Tijekom turističke sezone - ljeto 2016. biciklistička ophodnja u gradu Splitu bila je angažirana  u vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, u dvije smjene, tijekom cijelog tjedna na području I. i II. Policijske postaje Split. Biciklističke ophodnje formirane su i na području PP Makarska, PP Brač, PP Vis, PP Kaštela te PP Trogir, a sudjelovale su na više manifestacija u organizaciji grada Splita i udruge građana (rolobiciklijada, Marjanska biciklijada, Sajam mogućnosti i sl.), kao i na području gradova Makarska i Trogir.
U turističkoj sezoni „ljeto-2017“ biciklistička policijska ophodnja djelovala je na području gradova Makarske, Visa, Kaštela, Supetra i Trogira, a prilikom održavanja većih manifestacija iste su angažirane i na području grada Splita.
Tijekom turističke sezone u 2018. godini biciklistička policijska ophodnja je bila angažirana u gradovima Hvar, Starigrad, Supetar, Makarska, Vis i Kaštela kojom prilikom se osobita pozornost pridavala kontaktu sa domaćim i stranim gostima u turističkim naseljima, kampovima, plažama i starim gradskim jezgrama.
U 2019 poseban angažman području gradova Hvara, Visa i Kaštela.
Tijekom turističke sezone 2020. Biciklistička ophodnja angažirana je povremeno na području gradova Split (područje I. PP Split), Supetar, Hvar i Vis.
U 2021.  tijekom turističke sezone biciklistička policijska ophodnja angažirana na području gradova:  Hvar, Vis, Supetar i Split.
Napomena bitna za vođenje projekta: Projektna aktivnost provoditi će se tijekom turističke sezone u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna.


 
Projektna aktivnost PREVENCIJA KRIMINALITETA U TURIZMU
 
Nositelj projektne aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2014. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Podizanje razine sigurnosti stranih i domaćih turista, podizanje svijesti o važnosti sigurnosti za turizam te obvezama svih dionika u turizmu, senzibiliziranje javnosti za problematiku i osjećaja sigurnosti u turističkoj  sezone.
Ciljana grupa: Strani i domaći turisti, turističke zajednice i udruženja, poslovni subjekti u turizmu, javnost u cjelini.
Pregled planiranih aktivnosti: Edukacija –informiranje i savjetovanje, izrada info. materijala, medijska kampanja, operativna suradnja sa vanjskim institucijama, prosudba rizika,  rad na terenu i koordinacija mjera prevencije sa PP i lokalnom vlasti
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Veći broj koordinacija i edukacija, predlaganje mjera prevencije po specifičnostima lokalnih sredina, iniciranje mjera prevencije u medijima, predlaganje i realizacija mjera prevencije u sprječavanju novih pojavnih oblika događanja i kaznih djela, realizacija partnerstva sa turističkim zajednicama i pravnim osobama u turizmu, izrada i distribucija info. materijala, prevencija na većim javnim okupljanjima. realizacija projekta biciklističke ophodnje,  Tijekom 2017 god. uvjetovano prosudbama rizika širenje liste partnera u ciljanim mjerama prevencije npr. „Ultra Europe“ festival. U 2018 godini uvjetovano rizicima pisane upute. Razvijanje novih modela kriminalističke prevencije. Od 2019 rad sa mobilnim preventivnim centrom policije i prilagodba mjerama pandemije 2020.g.   Potvrda uspješnosti su pozitivni pokazatelji iz policijskih evidencija. 2021 uvjetovao povećanim broja turista sustavni rada sa PP od kriminalističke i situacijske prevencije, prevencije imovinskog kriminaliteta do rada sa vanjskim partnerima. Veći broj aktivnosti na području Splita uz rada MPCP.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Predlaganje novih modela prevencije te aktivnosti koji uvjetuju podizanje razine osjećaja sigurnosti, pripremne radnje za prevenciju imovinskog kriminaliteta, Nastavak aktivnosti iz pozitivne prakse i širenje liste partnera uz isticanje problematike osjećaja sigurnosti i reakcije na negativne trendove. Rad sa ciljanim grupacijama uvjetovano posebnostima  faktora rizika i realno provedivim mjerama prevencije. Tijekom 2022 posebna pozornost u situacijama  povratka većih javnih okupljanja.
Planirana evaluacija: DA, Evaluacija provedena uz prikaza ostvarenih ciljeva, aktivnosti i pokazatelje PU koji potvrđuju dobar rad i planiranje što potvrđuje povojno stanje sigurnosti. Definira područja za  dodatne aktivnosti u pravcu lokalnih zajednica i situacijske prevencije. Naglaska iz zaključka prevedene evaluacije je definiranje ciljeva i mjera za posebno planirane aktivnosti po pitanju globalnih ugroza i širenje liste partnera. Iz analitičkog izviješća PU potvrđeni pozitivni pokazatelji stanja sigurnosti za sezonu 2021.g.  
Napomena bitna za vođenje projekta: Projektna aktivnost se realizira tijekom cijele godine neovisno o turističkoj sezoni i prati primjere pozitivne, ali i negativne prakse, te potrebe turističkog sektora