Sektor za javni red i sigurnost

Prati i analizira stanje javnog reda, sigurnosti u prometu te koordinira rad interventne jedinice policije. Prati problematiku prekršaja, stanje protueksplozijske zaštite, osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te stručnog usavršavanja djelatnika. Aktivnim radom utječe na organizaciju i upravljanje poslovima policije surađujući s ustrojstvenim jedinicama. Surađuje s tijelima lokalne uprave i samouprave na području županije. Kroz partnerski rad surađuje s državnim institucijama koje djeluju na području županije (carina, financijska policija, državni inspektorat, i sl.) kao i sa drugim društvenim subjektima od značaja za sigurnost na području županije.

Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć, nadzire provedbu općih mjera zaštite i propisa o radu policije. U koordinaciji sa drugim ustrojstvenim jedinicama organizira pružanje pomoći na zahtjev državne uprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima.

Pruža ispomoć drugim ustrojstvenim jedinicama pri složenijim intervencijama i zadaćama sukladno prosudbama složenosti poslova i potrebi koordinacije više ustrojstvenih jedinica.

Obavlja sve ostale poslove iz djelokruga rada policije.
 

Unutar Sektor za javni red i sigurnost ustrojena su : 
 
  •          Služba temeljne policije
  •          Služba prometne policije
  •          Operativno-komunikacijski centar policije