Prevencija u radu sa djecom, roditeljima i obrazovnim djelatnicima

Policijski službenici Odjela prevencije nastavili su u manjoj mjeri rad sa djecom, roditeljima i obrazovnim osobljem u preventivnim projektima „Zajedno više možemo“, „Zdrav za 5“ i „Sigurnost djece na Internetu i društvenim mrežama“ te u razgovoru po problematici sigurnosti u prometu. Realizacija aktivnosti putem  ponuđenih online platformi (Microsoft Teams, Google Meet) dijelom je zamjena i  ciljanim odlaskom u škole, radu s manjim grupama uz  strogo  poštivanje epidemioloških mjera. Razlog je interes za sigurnost djece i aktualni razgovori po pitanjima rizičnih ponašanja koja su i obilježuje aktualnog vremena pandemije.
Djeca se usmjeravaju i na korištenje aplikacije  Safety Net - Bitka za sigurnost„  te na razgovor o svim temama vezanim za rizična ponašanja. U izmijenjenim okolnostima poseban naglasak je na djeci  žrtvama kaznih djela i načinu prijavljivanja, odgovoru na problem novih izazova rizičnih ponašanja i na zdravim stilovima života. Obrazovnim ustanovama dana je mogućnost aktivnog sudjelovanja službenika Odjela prevencije i u drugim modelima rada i suradnje u cilju ranog prepoznavanja i partnerske reakcije na negativne trendove.        
 .
 

Stranica