Situacijska prevencija

SITUACIJSKA PREVENCIJA
 Nositelj aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
 Nacionalna razina: Ne
 Vrijeme provođenja: Kontinuirano.
 Planirano praćenje pokazatelja: Da
 Ciljevi projektne aktivnosti: Smanjenje kaznenih djela i prekršaja na javnim mjestima, jačanje osjećaja sigurnosti građana, te saniranje stanja koji generiraju nesigurnost i pogoduju kažnjivom  ponašanju,
 Ciljana grupa: Građani, lokalna samouprava i pravni subjekti
 
 Pregled planiranih aktivnosti: PP u skladu sa zapažanjima policijskih službenika, javnim pogovorom, statističkim podacima, kao i analizom kažnjivih ponašanja, definiraju okolnosti i činjenice koje pogoduju počinjenju kažnjivih radnji, odnosno druge okolnosti koje pogoduju stvaranju osjećaja nesigurnosti kod građana, sa tri moguća osnova: neosvijetljenost prostora, komunalna zapuštenost i nepostojanje minimalnih mjera zaštite, te iniciraju mjere sanacije.
 Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
 Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  Na razini svih PP 2016. definirana žarišta sa različitih osnova koja su stavljena u rješavanje. Pratila se problematika grafita (s posebnim naglaskom na grafite neprimjerenog sadržaja), te problematika zapuštenih i devastiranih objekata te se iniciralo saniranje velikog broja prostora. Poboljšanje, odnosno postavljanje javne rasvjete na neosvijetljeni prostor inicirano je na području grada Splita.  2017. god. održani sastanci sa predstavnicima 27 GK  i 7 MO u cilju zajedničkog iznalaženja rješenja uvjetovano situacijskoj problematici Inicijativa prema vanjskim subjektima u cilju saniranja stanja prometne signalizacije i obavijesti uslijed devastacija. 2018 god. od strane svih PP definirana situacijska žarišta samostalno i u suradnji sa Odjelom prevencije te upućene inicijativne mjere saniranja. Naglasak aktivnosti bio je na turističkoj sezoni i prevenciji negativnog osjećaja sigurnosti.2019. s razine PP inicirano saniranje 60 situacijskih problema koji su predstavljali manje zahvate, te na području grada Splita 8 uz djelomičnu realizaciju traženog. 2020.godini uvjetovano pandemijom inicirale 43 situacijska problema, dok je od strane Odjela prevencije inicirano saniranje 8 situacijskih žarišta koja su dijelom realizirana u cijelosti a dijelom je realizacija u tijeku.
Na području PU Splitsko-dalmatinske inicirano je saniranje 48 situacijskih problema uz djelomiču realizaciju. Od strane Odjela prevencije inicirano je saniranje 9 situacijskih žarišta koja su dijelom realizirana na području grada Splita.
 Planirana realizacija u tekućoj godini: Održavanje inicijativnih radnih sastanaka u jedinicama lokalne uprave i samouprave nakon lokalnih izbora , korištenje aktivnosti Vijeća za prevenciju te izdavanje pisane upute Policijskim postajama sa ciljem definiranja novih žarišta,. Aktivnost je usmjerena u pripremu turističke sezone te mjere  situacijske prevencije na plažama. Problematika situacijske prevencije rješavat će se tako što se prioritetne aktivnosti usmjeravati na zapuštene/napuštene stambene i poslovne objekte, odnosno na devastirane javne prostore koji generiraju osjećaj nesigurnosti uz prioritetni angažman na području grada Splita u suradnji sa stručnim službama grada.
 Planirana evaluacija: Da- interna po analizi slučaja
 Napomena bitna za vođenje projekta: Suradnja sa lokalnom samoupravom u dijelu rješavanja žarišta koja kod građana stvaraju osjećaj nesigurnosti i nebrige.
 
Projektna aktivnost UVOĐENJE VIDEO NADZORA NA JAVNIM POVRŠINAMA U GRADOVIMA I OPĆINAMA
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
 Nacionalna razina: Ne
 Vrijeme provođenja: Od 2013. kontinuirano
 Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Jačanje osjećaja sigurnosti građana, te sprečavanje kaznenih djela i prekršaja na štetu lokalnog stanovništva i gostiju, te imovine lokalne zajednice
Ciljana grupa: Lokalna samouprava, lokalno stanovništvo i gosti – korisnici javnih površina
 Pregled planiranih aktivnosti: Informiranje građana i predstavnika lokalne uprave i samouprave u gradovima i općinama na području županije putem radnih sastanaka, u svezi zakonskih rješenja i mogućnosti štićenja javnih površina. Iniciranje uvođenja video nadzora u gradska i općinska središta, kao i na druge lokacije. Isticanje prednosti video nadzora kroz povećanje osjećaja sigurnosti građana i druge koristi od turizma do gospodarstva. Senzibiliziranje javnosti informiranjem o  zakonskim rješenjima te prednostima koje donosi video nadzor čiji temeljni cilj je podizanje razine sigurnosti građana i imovine određene lokalne zajednice.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:   Sustav video nadzora na javnim površinama uveden je  u gradovima Hvar, Trogir, Split, Solin i Makarska, a aktivnosti na dogradnji i proširenju postojećeg video nadzora u gradu Splitu nastavljaju se u 2021.godini.  Informaciju o zakonskim rješenjima i mogućnostima, te mogućnostima suradnje s policijom po navedenoj problematici dobili su čelnici svih gradova na području Županije. U aktivnost je uključen Inspektorat unutarnjih poslova sukladno ovlastima.
Tijekom 2017.aktivnost  je proširena će se proširiti i na općinska središta koja iskazuju interes za sustav video nadzora na javnim površinama.
Na temu uvođenja video nadzora održano je 34 radna sastanaka sa predstavnicima lokalne uprave i samouprave kojom prilikom je inicirano uvođenje video nadzora, kao i nadogradnje u gradovima u kojima je video nadzor već uveden.
 U cilju iniciranja uvođenja video nadzora održano je 11 radnih sastanaka u gradovima i gradskim kotarevima u kojima isti trenutno nije uveden te inicirana nadogradnja postojećeg video nadzora u gradovima na čijem području isti već postoji. Inicirane mjere sa nacionalne razine prema svim jedinicama lokalne samouprave vezano za korištenje EU fondova za urbanu sigurnosti u zaštiti javnih površina.
 2019.godine doneseno je Rješenje za uspostavu novih nadzornih mjesta i to  općina Lovreč -4,  grad Trogir -23, grad Solin – 7, grad Makarska – 6 i grad Hvar 11 tako da uz ranije donesena rješenja trenutno postoji Rješenje za 56 nadzornih mjesta.
 U 2020.godini održani su radni sastanci sa gradonačnilnicima gradova: Sinja,  Trilja i Vrgoraca na temu uvođenja video nadzora, dok je do kraja 2020. s propisanim rješenjem aktivan slijedeći broj nadzornih mjesta:: Hvaru – 11, Makarska – 9, Solin -11, Split- 9 i Trogir -11..
Tijekom 2021.  u cilju uvođenja video nadzora na području gradova, općina, mjesnih odbora i kotareva održano je 7 radnih sastanaka.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Održavanje inicijativnih radnih sastanaka u jedinicama lokalne uprave i samouprave koje su iskazale interes za uvođenje sustava video nadzora te informiranje građana putem medija o svrhovitosti i učinkovitosti ovoga oblika zaštite osobne sigurnosti građana i javne imovine.
 Planirana evaluacija: Da – interna sa pozitivnim pokazateljima. Završna evaluacija planirana početkom 2022.
 Napomena bitna za vođenje projekta: Projektna aktivnost se realizira tijekom cijele godine.

Projektna aktivnost - PREVENCIJA RAZBOJNIŠTVA
 
Nositelj projektne aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: kontinuirano od 2012.
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Smanjenje broja KD razbojništva, podizanje razine samozaštitnog ponašanja uposlenika u ugroženim objektima, podizanje razine ciljane preventivne aktivnosti policijskih službenika i smanjivanje osjećaja straha od kriminaliteta.
Ciljana grupa: Novčarske institucije i trgovine te uposlenici navedenih ustanova.
Pregled planiranih aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, edukacija policijskih službenika, aktivnost putem medija, rad s ciljanim kategorijama ugroženih objekata, izrada i distribucija preventivnih materijala vlasnicima, voditeljima poslova te uposlenicima ugroženih objekata, aktivnost u ciljanim vremenskim periodima sukladno riziku, kriminalističko taktičke mjere i radnje sa ciljem otkrivanja i procesuiranja počinitelja, evaluacija i primjena novih metoda na ciljanom području uz angažman specijaliziranih linija rada.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Tijekom 2014. godine smanjenje KD razbojništava, u odnosu na 2012 i 2013. Provođenje ciljane aktivnosti intenzivnim radom na terenu i suradnjom s novčarskim i trgovačkim institucijama. Održan veliki broj predavanja poslodavcima i zaposlenicima ugroženih objekata. Tijeku 2015 godine povećanju broja KD razbojništva te značajno smanjenje 2016. U 2017 i 2018 stagniranje broja u odnosu na petogodišnji period sa značajnim rastom 2019.g.  Povećane aktivnosti u modelu informiranja i savjetovanja te selektivne prevencije prema rizičnim objektima . Posebno obrađeni sektori trgovine i uslužnih djelatnosti te novčarske institucije. Tijekom 2020 g. ukupno smanjenje broj KD razbojništva na razini PU SD.  Tijekom 2021 nastavak trenda smanjenja KD razbojništva za 30%. Izrađen i distribuiran novi preventivni materijal.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Interna evaluacija rada zadnje dvije godine. Selektivni pristup visoko rizičnim objektima uz naglasak na zaštitu uposlenika i podizanje razine sigurnosne kulture uz prilagodbu zahtjevima kriminalističke policije .
Planirana evaluacija: Da. Provedena više puta interna evaluacija, sa pozitivnim pokazateljima, detektiranjem slabijih utjecaja i rezultata, pozitivnom praksom  te zaključkom o potrebi nastavka aktivnosti.  2021 provedena evaluacija rada zadnje dvije godine. Potvrđeni pozitivni pokazatelji te izrađena planska dokumentacija za period 2021/2023.       
Napomena bitna za vođenje projekta: Projekt se obavlja u koordinaciji više PP, te po sugestijama kriminalističke policije. Aktivnost je dio prioriteta Policijske uprave.